Overstromingen en andere schade in de 18e eeuw

Er zijn in het schepenarchief van Asselt en Swalmen vier documenten uit de achttiende eeuw bewaard gebleven die een aardig inzicht geven in jaren dat er veel schade was, maar ook waar de gedetailleerde gronden in die tijd voor gebruikt werden. Het gaat om driemaal overstromingen van de maas en een keer een grote hagelschade. Om een objectief beeld te garanderen werden meest schepenen van naburige gemeenten gevraagd om de bezichtingen te komen doen. De verklaringen werden gebruikt om pachters ontheffing van belastingen te kunnen geven. Soms werden ze gebruikt om een verzoek in te dienen om een hele gemeente te ontzien, zoals in 1729. In 1784 ging het om de schade op te nemen op verzoek van slechts ťťn pachter.

Overstromingen 1729

Wij borgemeesters en schepenen van Swalmen ende Asselt verklaeren en attesteren mits dezen "dat door de tegenwoordige inundatie van de reviere de Maese, meer als een derden deel deser gemeente totaelijck 14 daagen lanck onder water is geweest, ende alnoch is, waeruyt te volgen is, eenen ongemeenen schaede aen de vruchten ofte graenen op het velt, ende dat de inwoonderen daerdoor meer ende meer in de onvermoegentheydt sullen geraecken, om hunne beden ende subsidien te connen betaelen, als sijnde dese gemeynte door de voorige calamiteyt, ende diessmaels voorgevallene inundatien, soo daenigh verarmt, dat het meeste deel der inwoonderen buyten staet sijn geraeckt, van langer te connen substisteren, ende de daegelijxe executie af te wachten, requirerende daeromme den heere raedt ende landtrentmeester De Bruijne, om dese notoire waerheyden naer gedaene visitatie te bevestigen. Actum Swalmen den 20 xber 1729".
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 264.

Overstromingen 1741

Op verzoek van de geŽerfden en regeerders van Swalmen en Asselt vervoegen zich de schepenen van de heerlijkheid Cruchten op 16 februari 1741 in Swalmen en Asselt om de door de overstromingen van de Maas en de Swalm geleden schade te bekijken en op te nemen. Hierbij constateren zij:

Aldus verclaeren wij warachtigh alles te sijn het geene hier boven is geparticuleert ende dit onder onse eede in aanvanck onser officie gedaen tot Swalmen op dato als boven."
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 264.

Hagelschade 1745

Wij ondergetekenden schepenen der Vrijheerlijckheid Maasniel ter requisitie van onze heer Scholtis verklaeren dat wij ons deze morgen vroeg begeven hebben naar Swalmen om de baten op te nemen en zo veel mogelijk de schade door het onweder en de hagelslag geleden heeft, zo is het wat wij op onze eed bij aanvang onzer officie gedaen verklaerd crachtens.

In teecken van waerheijt hebben wij dit bovenoemde sonder enigh argloste list op eede als voorst geteekend den 6 julij 1745.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 264.

Overstromingen 1784

Eerzame goede vrienden,
Wij ondergetekenden, schepen en borgemeester deze heerlijkheden swalmen en Asselt verklaeren ende attesteren krachtens deze op den eed in het begin van onze Resp. Officien gedaen, dat wij op verzoeck van Christiaen Cuijpers, pachter van Wijlre hof ons met den Heer I.B. Haese hebben vervoegd int veld den Ohe alwaere den voornoemde pachter ons heeft aangewezen zeven morgens den voorleden herfst met rogge ingezaaid geweest zijnde, twee morgens met wintergerst, drij morgens met spelte, twee morgens met tarwe ende twee morgen met wintersloorzaad , van waere wij op verzoek als boven zijn gegaan op het veld Den Weerd als waar gezegde pachter ons heeft aangetoond een ende een halve morgen met wintersloorzaad ende acht morgen met tarwe, voorders op den zo genoemden steenacker enen morgen met tarwe, ende twee morgen met tarwe in het wijlder veld, op welke voornoemde landerijen wij hebben bevonden de respectievelijke vruchten door de overstromingen van de riviere de Maes ende langdurig verblijf des waters teenenmaal te zijn verdronken, verteerd, ende weg gespoeld, ende deels meer als enen voet hoogh met zand ende kiezelstenen te zijn bedekt, in oirconde van Waerheidt heeft den heer scholtis beneffens ons gerichtspersonen eigenhandig geteeckend binnen Swalmen den 9 April 1784,
J.D. Chanoin
C. van Keeken, schepen
A. van Dael, Bm (burgemeester)
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 264.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"