Familiegebeurtenissen familie van Obroeck in de 16e en 17e eeuw.

(Selectie uit Kroniek van Swalmen, Beesel en Belfeld van Loe Giesen)

vrijdag 4 juni 1574
BEESEL - Ten overstaan van Henderich te Oebroeck en Tulmen van gen Ray wordt Jan aen gen Beeck beleend met het Beeckergoed, bestaande uit huis, hof, boomgaard, weide en bijbehorende landerijen. Cijnsregister Nieuwenbroeck.

26 april 1587
BEESEL-BUSSEREIND - Ten overstaan van Goert Rutgers en Gerit Gubbels, laten, wordt Maes, zoon van Nelis Maesse, beleend met het laatgoed genaamd Rutten goed, gelegen tussen het goed van Wilm te Oebroeck alias Wylre goed en Gerit van Uffels goed, welk mede toebehoort aan Goert, zoon van Rut van gen Ray, met n korte zijde grenzend aan de openbare weg en met de andere korte zijde grenzend aan het Rayer voetpad.
Cijnsregister Nieuwenbroeck.

1603, z.d.
BEESEL-LEEUWEN - Overdracht land.
Ten overstaan van Geis van gen Raede, dagelijks richter, Wilhelm Qwiten en Peter van den Creutzberch, schepenen, draagt Derick Willems van Belffen met toestemming van zijn vrouw Mercken 1 morgen akkerland in het Roetgen te Leuwen over, gelegen naast het erf van Thijs den Blaet en jonker Cruchtens land, voor een niet genoemd bedrag over aan Goerdt Qwiten en Neesken [Ronckenstein], echtelieden.
Tevens dragen Jan Keupers ahn den Boschs en Jenneke, echtelieden, de helft van een stuk land op het Lichte Veldt te Oebroeckh gelegen, welk land jonkvrouwe Geerdt had verkocht aan Thijs Dorssers, voor een niet genoemd bedrag over aan Goerdt Qwiten, weduwnaar.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 21vs.

z.d., uiterlijk 1617
BEESEL - Overdracht huisplaats en land.
Ten overstaan van schepenen van Biesel dragen Goerdt en Thijs Preibergs(?), Jacob en Goerdt van Oebroeck, Hein van Oebroeck en Thilman Heijens
- een huisplaats binnen Biesel gelegen tussen Jan van Lijsselt en Goerdt Rutten en met een korte zijde grenzend aan de openbare weg;
- plus 1 vierdel land [doorgehaald: in het Wilde Vel..] te Busserendt tussen Jan van Lijssel en Goerdt voornoem,
voor een niet genoemd bedrag over aan heer Albert Bertmeringh, pastoor aldaar.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 45.
De akte (z.d.) staat tussen andere akten waarvan de meest recente dateert uit 1617. Voor de verkopers Prinsbergen zie ook 1-4-1632.

september 1620, z.d.
in 7bris
BEESEL - Overdracht landerijen.
Ten overstaan van Quiten, dagelijks richter, Peter up den Creutzberch, Heinrich Engels en Pauwels in der Hoeven, schepenen, draagt Lambert Broecken met toestemming van zijn echtgenote:
- 3 vierdel land op de Heijacker gelegen tussen Heincken Eingels en Goerdt Quiten, met een korte zijde grenzend aan de openbare heide;
- morgen land aan het Busserendt gelegen tussen Franss Moessbergs en de kinderen Bongertz, met de korte zijden grenzend aan Baexen en Hein van Oebroeck;
- en 1 vierdel land tussen Hein van Oebroeck en de kinderen van den Bongert, met de korte zijden grenzend aan Baexen en Enken Maessen,
alles vrij van lasten uitgezonderd tienden, na openbare verkoop bij opbod voor een bedrag van 195 gulden over aan Johan up den Bungert en Jenne Keupers, echtelieden.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 51-51vs.

vr 1 maart 1622
Z.P. - Gehuwd: Tilmanus Drabben [alias Heijen, Heyen, geb. ca. 1578, overl. n 10-5-1638, verm. zn. van Jacob Drabben. vermeld Beesel 9-10-1589] en Maria van Obroeck [Mercken; wed. van NN, waarvan kinderen].
Tilman Drabben wordt verder vermeld 2-8-1606, 8-1-1628, 10-5-1638.

23 oktober 1626
BELFELD - Overdracht houtgewas.
Ten overstaan van Heinrich Meertz en Heinrich Wolffertz, schepenen te Beesel, doet Hein van Oebroeck ten behoeve van zijn zoon Thiss van Oebroeckh afstand van zijn vruchtgebruiksrechten van morgen land met houtgewas op de Schinhoevel te Belffen gelegen. Deze verkoopt dit land vervolgens voor een bedrag van 51 daalder aan Broun van Deuren en Marie, echtelieden.
- Jaecksken Heijens draagt, mede namens zijn twee zussen, hun gedeelte van de voornoemde Schinhoevel en houtgewas aan de Scherkensbeeck gelegen voor een bedrag van eveneens 51 daalder over aan Broun van Deuren en echtgenote.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 65-65vs.

10 maart 1628
RIJKEL - Ten overstaan van Goert Rutgens en Henderick van Oebroeck, laten, belenen Gerardt van Baexen, als erfgenaam, en Arnoldt van Linden als vruchtgebruiker, Heyn Leinen met het (laat)goed genaamd Leinengoed te Rijckell gelegen naast Langerbeinsgoed, te verheergewaden met 11 Rijnse goudguldens.
RAL Maastricht, FA Scheres, inv.nr. 2351. Cijnsregister Nieuwenbroeck.
Zie 30-4-1628 en 20-10-1630.

31 januari 1637
SWALMEN - Gehuwd: Gisbertus van Oebrug [van Oberijck, begr. Swalmen 8-12-1653] en Maria van Vlodrop. Getuigen: heer Gerardus Hummelius [pastoor van Maasniel 1636-1665] en Martinus Vincken. DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 2 (RAL 6).
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba van Oebroeck alias Gijsen, begr. Swalmen 20-9-1709. Tr. Swalmen 9-6-1672 met Cornelius Crijnen.

7 januari 1643
BEESEL - Ten overstaan van Goerdtgen opten Bongardt, Erken Henrickxsoon van Hoesten en Bartholomeus Poeijn, stadhouder, wordt Thijs van gen Raeij beleend met het goed waarin zijn vader is overleden, genaamd Wijlre goedt, gelegen recht tegenover de Raeijer moeshof. Hiervan heeft Thijs de eed afgelegd en de rechten betaald, namelijk de "jaerschaer" van huis, hof, boomgaard en landerijen, en het beste pand dat op het goed wordt aangetroffen.
RAL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Processen 1669: Proces door jonker Hans Willem van Baexen tot Nieuwenbroeck tegen de erfgenamen van Thijs van Oebroeck; voorheen inv. Goossens LXVII-22.
In ditzelfde proces wordt verwezen naar een uitspraak d.d. 23-2-1663. Van Baexen is volgens de erfgenamen een vazal van de graaf van Benthem en kan zonder diens toestemming niet beschikken of iets wijzigen. Kennelijk zijn Thijs van gen Raeij en Thijs van Oebroeck een en dezelfde persoon. Thijs van Oebroeck, vermeld 23-10-1626, was o.a. gehuwd met Mercken (zie 20-10-1643) en Berben (14-9-1647)

vr 20 oktober 1643
Z.P. - Gehuwd: Matthijs van Obroeck [alias van gen Raij; hij hertr. vr 14-9-1647 met Barbara Schreurs] en Maria NN [overl. vr 14-9-1647].

20 oktober 1643
OFFENBEEK - Overdracht land.
Ten overstaan van Peter Quiten in plaats van de scholtis, Jan op den Bongardt en Gerardt aen gen Broeck, schepenen, dragen Tijs van Obroeck en Mercken, echtelieden, morgen weiland langs de Offenbecker Maes gelegen, tussen de maas enerzijds en Gerardt aen gen Broeck en de kinderen Cruitzbergen anderzijds, met de korte zijden grenzend aan Ruijsen, ontvanger van Z.M. Licenten te Venlo, enerzijds en verkopers anderzijds, belast met jaarlijks witpenning aan het huis Monfort, over aan Jan aen den Rover en Peterken, echtelieden.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 93.
Jan aen den Rover en Peterken overl. n 9-4-1663. Peterken was eerder gehuwd met Lins Dorssers alias aen gen Reuver (zie maart 1611, z.d.) en Jan Gisen alias Langerbeens (zie mei 1628, z.d) zoals blijkt uit een akte uit 1646, z.d.

16 juni 1645
BEESEL - Verklaring inzake hoefslag.
Uittreksel uit de pandbrief die jonker Gerardt van Baxen en jonkvrouwe Anna van Waes zaliger hebben op het dorp Besell:
Hein den Wever is in 1645 gevangen genomen op de Schinckenschans [langs de Rijn] in verband met [onbetaalde?] Hollandse contributies. De gemeente heeft toen nergens een rentedragende lening kunnen afsluiten om de gevangene vrij te kopen. Uiteindelijk heeft jonker Gerard van Baxen het losgeld van 1000 gulden Roermonds geleend tegen een rente, welk bedrag inclusief een rente van 6% op 3 februari 1647 door de schepenen is afgelost. Omdat het anders onmogelijk zou zijn geweest om deze lening af te sluiten, hebben de schepenen destijds een hoefslag ('hoeffslach') van ongeveer 4 morgen baend overgedragen, gelegen tussen de koebaend in de Raijer Benden enerzijds en het erf van de kinderen van wijlen Goert Quijten uit Asselt anderzijds, en met de korte zijden grenzend aan de gemene heide enerzijds en het gemene broek, het huis van Tiss van Obroeck, en het erf van Peeter Deckers en Hill Maessen anderzijds. De akte werd destijds bekrachtigd door scholtis Bartholomeus van Dijck.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 104vs-105.
In de marge een aantekening d.d. 22 april 1649 (zie aldaar).

vr 14 september 1647
Z.P. - Gehuwd: Matthijs van Obroeck en Barbara Scheurs [overl. ... n 26-10-1660].

14 september 1647
BEESEL-LEEUWEN - Overdracht land.
Ten overstaan van Jan op den Bongart, Matthijs Engels en Peeter Quijten, schepenen, en Dirick Lyenen in plaats van de scholtis, dragen Thijs van Obroeck, met toestemming van zijn echtgenote Berbben, en Henrissken aen Loe 1 morgen land gelegen naast het perceel in de Oe, genoemd in de voorgaande akte [van 14 september 1647] en grenzend aan Jan Meuters en de ritmeester Ivora, voor een bedrag van 90 gulden over aan [Willem] Van Merwijck.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 108vs. Met aantekening dat Jan Meuters eveneens 3 vierdel heeft verkocht aan Van Merwijck.

1655
Anna Teresia Mooren, ged. Swalmen 14-12-1662 (get. magister Jacobus, 'questor domini commendatoris a Berinsheim in Bergh', en weledele vrouwe Anna Philippina de Oijenbroeck, vrouwe van Hillenraed; dr. van Andreas x Mechtildis Meuters), begr. ald. 28-10-1669 als 'filia septennia' (oud 7 jaar).

13 november 1658
TEGELEN - Gehuwd: Godefridus van Oobroeck en Theodora Joosten, Getuigen: Goerhtt Verfohrt en Conraedt op den Steijll.
DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 30.

9 april 1661
KASTEEL MELDERT (B) - Gehuwd: Christoffel Schenck van Nijdeggen [ged. ca. 1622, begr. Swalmen 24-3-1680, zn. van Arnold Schenck van Nijdeggen en Maria d'Oyenbrugge van Duras; koopt 26-9-1653 delen van Naborch en Nieuwenhof te Swalmen terug van erfgenamen Van Wissel; ontvangt halve hof Int Sant onder Afferden als huwelijksgeschenk van Hendrik Schenck; koopt hoge, middelbare en lagere rechtspraak in Asselt en Swalmen 18-1-1655; verkoopt Naborch 10-7-1663 aan zijn oom Otto Willem Schenck voor de duur van diens leven; koopt 10-12-1665 Asselterhof van erfgenamen Schellaert van Obbendorf; sloopt vr 1-8-1668 ronde toren (nog genoemd 1607) en bouwt hier grote zaal; belast op 6-4-1668 zijn Oosterse Tol te Kessel met 6.000 pattacons; verpandt op 3-8-1669 huis Oeveren onder St.-Odilinberg; verkoopt 18-11-1669 visserij te Asselt; verpandt Boekesdries 11-6-1671; heeft 17-6-1671 patronaatsrecht van St.-Agnes-altaar te Asselt; koopt Baxhof 28-5-1672 welke hij in gebruik geeft aan zijn broer Caspar Schenck; laat Sieperhof bouwen 1672; verpandt Nieuwenhof 24-4-1674; verpacht Asselterhof 14-8-1676;, overl. Hillenraad 24-3-1680. Laat bezittingen na ter waarde van 80.000 pattacons] en Philippina Anna d'Oyenbrugge van Duras [Oijenbrugh, dr. van Godefridus d'Oyenbrugge en Anna Maria d'Oyenbrugge van Duras tot Meldert].
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Arnoldus Schenck a Nijdecken, ged. Swalmen 31-8-1662 (get. Henricus Schenck a Nijdecken, 'ordinis Teutonici eques et commendator in Kerensheim', en vrouwe Anna Barbara Schenck, weduwe De Eckeren; nooddoop), overl. Blijenbeek 31-8-1709. Tr. 1) ... met Maria Emerentiana Dausque; 2) ... met Maria Catharina van Hoensbroek.
2. Henricus Schenck a Nijdeggen, ged. Swalmen 27-12-1663 (get. niet vermeld, nooddoop; zn. van Christophorus x barones Anna Philippina ab Oijenbroeck), leeft 3-12-1680, overl. ..-12-1729. Lid van de Duitse Orde, geprofest 20-10-1688, Commandeur van Ramersdorf en Beckefort, later ook van Bernsheim en administrateur van de landcommanderie van Aldenbiezen. 3. Angelina Schenck, geb. , vermeld 3-12-1680. Treedt 25-11-1689 in de orde der Ursulinen te Roermond.
4. Godefridus Engelbertus Schenck a Nijdeggen, ged. Swalmen 1-8-1667 (met dispensatie, zonder ceremonie; get. vrouwe Anna ab Oijenbroeck, vrouwe van Melder, en Engelbertus ab Oijenbroeck, barones van Melder etc.; zn. van Christophorus x Anna Philippina barones ab Oijenbroeck, heer en vrouwe van Assel, Swalmen, Betienhausen etc.), leeft 3-12-1680, overl. na 1690. Treedt in dienst van de hertog van Brunswijk, Lneborg en Zell; in 1690 in regiment van Overste Franck.
5. zoon NN Schenck, ged. Swalmen 1-12-1669 ('quartus filius'; geen getuigen, 'post baptis.. die obijt'; zn. van Christophorus, baron van Hillenraed, heer in Assel, Swalmen en Betienhausen, x Philippina Anna de Oijenbroek).
6. NN Schenck, ged. Swalmen 30-1-1671 ('baptizata est sine nomine et sine caeremonijs per dispensationem eximus domini vicarii generalis Jacobi ab Overen in castro de Hillenrad filia perillustris ac generosa domini baronis Christophori Schenck an Nijdeggen ne.. non Anna Philippina de Oijenbruck dominorum in Swalmen, Assel, Betienhausen etc.), begr. ald. 8-6-1673. Voor de verrekening van 2 aam wijn verschonken op de bruiloft zie akte d.d. 25 april 1662. De kinderen, onder voogdij van hun oom Caspar Schenck, vroegen op 29-4-1680 toestemming voor lossen bouwmateriaal te Asselt 'tot opbouwinge ende reparatie hunner huysen'.

9 juni 1672
SWALMEN - Gehuwd: Christianus Crinen [Corst Crijnen, schepen 1689-1698, verm. begr. Swalmen 5-4-1698 als Cornelius; wedn. van Catharina Booren, geh. Swalmen 25-11-1666, begr. ald. 5-6-1670] en Jacoba van gen Oebroeck [alias Giesen, Gijsen, verm. begr. Swalmen 20-9-1709; verm. dr. van wijlen Gijsbertus van Obroeck en Maria van Vlodrop, beiden geh. Swalmen 31-1-1637]. Getuigen: Jacobus van gen Oebroeck en Joannes Coonen, koster.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 39 (RAL 43).
Uit dit huwelijk:
1. Gisbertus Crinen, ged. Swalmen 4-12-1673 (get. Joannes Coonen [Croonen?] namens Martinus Hoexs en Mechtildis Daemen; zn. van Christianus x Jacoba Giesen), begr. ald. 21-10-1705. Tr. ... vr 17-2-1697 met Elisabetha Meuter.
2. Catarina Crijnen, ged. Swalmen 3-5-1677 (get. Masius Janissen en Barbara Schreurs; dr. van Christianus x Jacoba Gijsen). Tr. verm. Swalmen 7-10-1704 met Wilhelmus Schreurs. Voor begraven van kind zie 6-4-1680.

24 maart 1680
SWALMEN - Begraven: weledele Christophorus baron de Schenck de Nijdeken [geb. ca. 1622, zn. van Arnold Schenck van Nideggen en Maria van Oyenbrugge van Duras; echtg. van Anna Philippina van Oyenbroeck, geh. ..-4-1661], heer in Hillenraet, Swalmen en Assel etc.
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 141vs.

6 april 1680
SWALMEN - Begraven ('sepulta est proles'): kind van Christianus Crijnen [en Jacoba van Obroeck, beiden geh. Swalmen 9-6-1672].
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 141vs.

1 april 1686
ROERMOND / RIJKEL - Verkoop akkerland.
Nelis Langerbeens en Jenneken Adams, echtelieden, verkopen (te Roermond)
- 1 vierdel plaats akkerland gelegen tussen Thijs van Oebroeck en de conventualen (van het klooster) In de Weijde te Venlo (Klerkenhof), met de korte zijden grenzend aan Hendrick Schutiens en aankoper;
- 3 vierdel plaats akkerland in de Schoolt gelegen tussen Gerart Langerbeens en Thijs Ingels, met de korte zijden grenzend aan jonker Baexen en een hoek ('oort') aan land van het St.-Catherina-altaar;
voor een bedrag van 34 rijksdaalder 2 schelling aan Geurt Lutters en Jen Langerbeens, echtelieden. RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 168vs-169. Lutters ondertekent als 'Luttiens'.

31 mei 1695
Bij de beestenschat van de gemeente Beesel worden zowel Jacop van Obroeck (3 koeien) en Hendrick van Obroeck (6 koeien, 2 runderen, 54 schapen en 6 bijenvolken) genoemd. Ook zien we Geurt Luttels en Peter Luttels bij de namen van dierenbezitters. Een Simons of verbasterde vergelijkbare naam wordt niet genoemd! (Voor uitgebreide lijst zie kroniek van Loe Giesen)

 

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"