Familiegebeurtenissen familie Simons en Obroeck in de 18e eeuw.

(Selectie uit Kroniek van Swalmen, Beesel en Belfeld van Loe Giesen)

21 november 1702
tot Ruremonde
BELFELD - Stichting van een kapelanie te Belfeld. ...te weeten eene capitaele somme van hondert gulden staende tot laste van Jenneken Hendrix weduwe van Merten van Obroeck....
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 203vs-204vs.
Gepubliceerd in Driessen, Belfeld blz. 172 e.v.

10 juni 1703
BEESEL / ROERMOND - Obligaties ten laste van de gemeente.
Gerfden, schepenen en gezworenen van het kerspel Besel bekennen dat zij enkele leningen hebben opgenomen van de advokaat J.H. Claessens en diens zuster Catharina T. Claessens, geestelijke dochter, te weten:
1) van beiden 50 pattacons op 11-2-1693;
2) van beiden 50 pattacons op 7-3-1693;
3) van beiden 100 pattacons op 10-2-1694;
4) van de juffrouw Claessens alleen 50 pattacons op 1-4-1693.
Deze bedragen, totaal 350 pattacons, kunnen zij nog steeds niet aflossen. Daarom verklaren de oorkonders dat zij hiervoor een rente zullen geven van jaarlijks 17 pattacons, eerstmaals te vervallen op 20-2-1704, met een opzegtermijn van een half jaar, onder verbintenis etc.
Ondertekend te zowel Ruremonde als Besel d.d. 10-6-1703, door: P. van Lom, J. van der Holt, F.G. Toussaint, Philippus Melis, Dierick Stevens, Hendrick Arets, Willem Gerats, Jan Peulen, Johan Crebber, Jan Sanders, Jan Cruisberch, Hendrick van O'broeck en Peter Quijten. RAL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Gerechtelijke stukken 1705 (proces erfgenamen Claessen tegen die van Beesel; stuk D).

7 oktober 1704
SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Schreur [Schreurs, Scruers, begr. Swalmen 8-2-1737] en Catharina Crijn [Crijne, Crinen alias Rouckus, ged. Swalmen 3-5-1677, verm. begr. Swalmen 1-10-1718; dr. van Christianus Crijnen en Jacoba van Obroeck alias Gijsen, of ged. Swalmen 24-9-1682 als dr. van Henricus Crijnen en wijlen Gertrudis Arets]. Getuigen: Johannes Gerits en Petrus Pelsers.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 41 (RAL 73).

vr 22 maart 1708
Z.P. - Gehuwd: Gisbertus in gen Middel [ged. Tegelen 3-3-1671, overl. Beesel 4-2-1746, zn. van Arnoldus in den Mittel en Maria van Obroeck] en Agnetis Cruijsbergh [overl. Beesel 15-8-1727, verm. dr. van wijlen Henricus Cruijsbergh en Margaretha Cornelissen].
Uit dit huwelijk (gegevens Tegelen uit klappers RAL):
4. Arnoldus in gen Middel, ged. Beesel 28-6-1714 (get. Joannes Sanders voor Joannes Cruijsbergh, en Tisken van Obroeck), smid, ongeh. overl. ald. 16-9-1788.
Gisbert in gen Middelt droeg op 14-7-1743 al zijn roerende goederen over aan zijn zoon Peter in ruil voor levenslang onderhoud. Zoon Peter woonde in 1781 aan de Rijksweg te Reuver tegenover herberg In den Roover (smabers-10/66) langs zijn ongehuwde broer Arnoldus (smabers-10/65).

20 september 1709
SWALMEN - Begraven: Jacob, echtgenote van Cornelius Crijn [verm. Jacoba van Obroeck, geh. Swalmen 9-6-1672 met Christianus Crijnen, begr. Swalmen 5-4-1698 als Cornelius].
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160.

17 december 1709
BEESEL - Kwitantie.
Henderick van Obach [sic; moet zijn: Obroeck] bekent dat hij een bedrag van 70 gulden heeft ontvangen van Lindert Bongaerts wegens een hoofdsom van 3 vierdel guldens (3.5x25=87.50) staande op het goed van wijlen Jan Beurskens.
Ondertekend door Peter Quijten als getuige.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 205vs, laatste cijfer jaartal onder voorbehoud, mogelijk wordt een 4 bedoeld.
Onder deze akte: 'soo het niet kan gevonden worden dat daer van geenen brief te vinden en is dat den voorn Hendrick van Obach als dan mit Lindert sal gaen om die quitantie op t'prothocol te laeten aenteeckenen'.

17 maart 1711 t/m 16 mei 1711
BEESEL - Catharina Simons voert proces tegen Guilielmus van Hinghen. Zij heeft eerst op twee plaatsen te Roermond gediend en daarna bij Geurt Quyten in Besel, "weesende eene herberghe alwaer de huyrvaerders van dese stadt gewoon sijn aen te gaen". Tijdens een koude nacht heeft zij, omdat het boven te koud was, op aanraden van de herbergier in een kamer bij enkele huurvaarders geslapen, waarbij een van hen met haar heeft geslapen.
RAL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen - Inventaris Hanssen, blz. 672.
Voor huurvaarders zie Maas? en Swalmdal 7 (1987) blz. 65-82. (noot Pieter Simons: Dit waren mensen die houtvlotten loodsten, die vanaf de Ardennen naar met name Roermond, Venlo en Dordrecht dreven. In Beesel was een belangrijke post om d evlotten opnieuw te ordenen. De "huurvaarders woonden meestal in Roermond, maar werkten in Beesel)
Noot Pieter Simons: Catharina kan een zus zijn van Joannes Simens, gehuwd 1714 met Tisken (Tijslen, Mathiola) van Obroeck. Simes, Simens, en Simons wordt in die tijd door elkaar gebruikt.Een van de dochters van Joannes heet ook Catharina (geboren 1724), dus in dat geval waarschijnlijk een petekind van deze Catharina

19 juli 1714
BEESEL - Gehuwd: Joannes Simes [verm. pachter van Einderhof, overl. Beesel 1-3-1754] en Tisken [Mathia, Mathiola] van Obroec [Oebroeck, begr. Swalmen 11-8-1762, dr. van Jacob van Obroeck en Mechtildis Nijssen, zie 1-9-1783]. Getuigen: Joannes Kruijsbergh en Joanna Nijsens.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 176.
Oudste notitie huwelijksregister. Uit dit huwelijk:
1. Theodora Simons, ged. Beesel 22-12-1716 (get. Jacobus van Obroeck en Maria Smeets, voor Catharina Simens), overl. ald. 25-2-1790. Tr. Beesel 2-9-1745 met Wilhelmus Beckers.
2. Jacobus Simons, ged. Beesel 10-12-1718 (get. Godefridus Tichelbeckers en Catharina Pypers, voor Helena Cruysberg uit Mulbracht), jong overl.
3. Jacobus Simons, ged. Beesel 17-1-1720 (get. Joannes van Oebroeck en Agnes Nijssen). Tr. Beesel 13-1-1773 met Anna Maria Misdom.
4. Catharina Simons, ged. 12-3-1724 (get. Petrus Janssen in plaats van heer Lindtgens, J.U.L. (rechtsgeleerde), en Catharina Meerts), overl. Swalmen 24-4-1780. Tr. Beesel 17-2-1751 met Christiaan Cuijpers.
5. Joannes Simons, ged. 13-12-1726 (get. Jacobus Nijssen en Catharina van Oebroeck), overl. ald. 12-11-1784. Tr. Beesel 23-1-1748 met Gertrudis Engelen.
6. Martinus Simes, ged. 28-6-1730 (get. Franciscus Nieuwmans voor heer Joannes Lindtgen en Cathrina Merts namens Cornelia Tichelbecker).

vr 17 juli 1715
Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Luten [Luyten, overl. Beesel 10-8-1723] en Mathiola Janssen [Catharina, Tisken Janssen, Jansens, Janssens].
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1.
Uit dit huwelijk:
3. Margareta Luyten, ged. Beesel 24-7-1717 (get. Albertus Meuter, voor Petrus Haen, en Matthia van Oebroeck, voor Eva Roosen; dr. van Wilhelmus Luyten en Matthia Janssen).

7 mei 1716
BEESEL - Gehuwd: Petrus Engels [overl. Beesel 12-2-1768] en Margareta Klerx [overl. Beesel ald. 7-5-1759, verm. dr. van Joannes Clerx en Gertrudis Nelissen]. Getuigen: Bartolomaeus van Obroeck en Getrudis Klerx.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 177.

7 mei 1716
BEESEL - Gehuwd: Petrus Engels [overl. Beesel 12-2-1768] en Margareta Klerx [overl. Beesel ald. 7-5-1759, verm. dr. van Joannes Clerx en Gertrudis Nelissen]. Getuigen: Bartolomaeus van Obroeck en Getrudis Klerx.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 177.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Engels, ged. Beesel 23-3-1717 (get. Joannes Clerx en Gertrudis van Lier), verm. overl. ald. 16-4-1762. Tr. verm. Beesel 29-5-1748 met Joannes Rulkens.
2. Gertrudis Engels, ged. Beesel 21-7-1720 (get. Angelus Engels en Elizabetha Rodrigo [tweede echtg. van Joannes Clerx]), overl. ald. 16-12-1790. Tr. 1) Beesel 28-10-1742 met Jacobus van Oebroeck, overl. ald. 25-11-1745; 2) Beesel 23-1-1748 met Joannes Simens, overl. ald. 12-11-1784.
3. Catharina Engelen, ged. Beesel 20-12-1723 (get. Franciscus Nieuwmans voor Lambertus Janssen en Joanna Buijs voor Elizabetha Engelen). Tr. Beesel 28-4-1748 met Antonius van den Broeck.
4. Joanna Engelen, ged. Beesel 30-7-1729 (get. Albertus Meuter voor Godefridus Engelen en Catharina Merts namens Christina Christiaens), Tr. 1) Beesel 4-10-1759 met Alardus Gerits, overl. ald. 2-10-1763; 2) Beesel 26-2-1764 met Petrus Gerits.
5. Joannes Engelen, ged. Beesel 23-11-1731 (get. Angelus Hinssen en Maria Smeets voor Catharina Engelen).
6. Henricus Engelen, ged. Beesel 24-7-1735 (get. Bartholomaeus van Oebroeck en Gertrudis Stevens). Het vermoeden dat beide dochters genaamd Joanna huwden, wordt versterkt door de aanwezigheid van een Joanna Engelen bij de doop van een dochter van Joannes Rulkens en Joanna Engelen (geh. Beesel 29-5-1748).
Het gezin woonde te Rijkel (mogelijk smabers-1/191).

30 november 1720
SWALMEN - Gehuwd met dispensatie voor de derde roep: Servatius Reinders [Reijnders, ged. Kessel 8-8-1697, overl. Beesel 11-2-1726, zn. van Joannes Reijnders en Clara Cuijpen; wedn. van Gertrudis Mooren, geh. Swalmen 28-8-1718, begr. ald. 27-6-1719] en Agnes Quijten [Quyten, overl. Beesel 1-2-1746]. Getuigen: Joannes Reinders en Franciscus Henricus Mooren.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 55 (RAL 95).
Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vr huwelijk):
1. Joannes Reinders, ged. Swalmen 9-5-1721 (get. Petrus Quijten vervangen door Franciscus Meuter en Anna Reinders vervangen door Clara Reinders). Tr. Beesel 13-7-1747 met Helena Reuvers.
2. Gertrudis Reijnders, ged. Swalmen 12-11-1722 (get. Paulus Sanders vervangen door Franciscus Meuter en Elisabeth Quijten vervangen door Elisabeth Buijs).
3. Petronella Reijnders, ged. Beesel 1-6-1725 (get. Joannes Reijnders en Joanna Quijten), overl. ald. 26-9-1774. Tr. Beesel 12-7-1754 met Leonardus Janssen.
4. Petrus Reijnders, ged. Beesel 9-6-1727 (get. Petrus Trines voor Gerardus van den Broeck en Ida Quijten namens Anna Quijten), overl. ald. 19-11-1762. Tr. Beesel 29-6-1752 met Agnetis Stevens.
5. Wilhelmus Reijnders, ged. Beesel 22-5-1729 (get. Judocus Merts en Gertrudis van Dael), overl. ald. 30-11-1770. Tr. Beesel 3-10-1755 met Gertrudis Schoenmaeckers.
6. Jacobus Reijnders, ged. Beesel 9-10-1731 (get. Mathias Gerits voor Albertus Meuter en Mathiola van Oebroeck), overl. Beegden 8-5-1773. Tr. Beegden 18-1-1759 met Petronella Schreurs.
7. Mathias Reijnders, ged. Beesel 3-4-1734 (get. Petrus van den Broeck en Margareta Cammen).
8. Clara Reijnders, ged. Beesel 18-9-1735 (get. Thomas Peters en Catharina Lenaerts). Kwartierstaat Loe Giesen 420 en 421.
Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een puzzle in Midden-Limburg. De sterfdatum van Agnes staat daar onjuist vermeld. Doopgetuige Margaretha Cammen is tevens de moeder van Petrus Rutten, de vader een buitenechtelijk kind van Agnes dat op 9-2-1738 werd gedoopt.

22 mei 1721
BEESEL - Gehuwd: Franciscus Niewmans [Nieuwmans, Nimans, tapper en bierschenker, bakker, overl. Beesel 12-9-1741] en Catharina Nyssen [Nijssen, overl. Beesel januari 1771, dr. van Jacobus Nijssen en Elisabetha Gerits; wed. van Petrus Cruijsbergh, geh. ... vr 19-10-1714, overl. Beesel ..-10-1719]. Getuigen: Petrus Niemans en Albertus Meuter.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 179.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Nieuwmans, ged. Beesel 16-10-1722 (get. Joannes Cruysberg voor Petrus Nieuwmans en Gertrudis Nyssen), verm. overl. Beesel 24-4-1786 als PETRUS Nijmans. Tr. in dat geval Beesel 20-7-1756 met Clara Schoolmeesters.
2. Joannes Nieuwmans, ged. Beesel 11-4-1724 (get. Daniel Mooren en Maria Joosten). Tr. mogelijk Tegelen 15-9-1748 met Catharina Janssen.
3. Arnoldus Nieuwmans, ged. Beesel 28-8-1726 (get. Wilhelmus Gerits namens eerwaarde Arnoldus Nieuwmans en Mechtildis Sanders). Tr. Beesel 7-10-1770 met Anna Christina Beuskens.
4. Hermannus Nieuwmans, ged. Beesel 6-9-1728 (get. Albertus Meuter voor Arnoldus Nieuwmans en Agnes Nijssen; nooddoop - 'in casu necessitatis'). Tr. Tegelen 18-8-1765 met Maria Catharina van Dijck.
5. Joanna Nieuwmans, ged. Beesel 9-12-1730 (get. Albertus Meuter en Cornelia Nijssen voor Joanna Bongers), verm. jong overl.
6. Joanna Nieuwmans, ged. Beesel 15-6-1732 (get. Hermannus Nijssen voor Gerardus Gerits en Ida Quijten namens Catharina Meuter), overl. ald. 16-5-1795. Tr. Beesel 7-10-1759 met Petrus Rulkens.
7. Elizabetha Nieuwmans, ged. Beesel 15-4-1735 (get. Jacobus Nijssen en Catharina van Oebroeck), overl. ald. 12-10-1790. Tr. Beesel 6-5-1767 met Jacobus Sanders.
Francis Niemans en Cathrin Nijssen kochten op 21-10-1726 een huis aan de Vismarkt te Ouddorp (smabers-2/26), in 1781 eigendom van hun zoon Arnoldus.

28 oktober 1721
BEESEL - Gehuwd: Daniel Mooren [ged. Swalmen 14-7-1699, overl. Beesel 4-12-1783, schepen van Beesel, pachter Klerkenhof te Rijkel, zn. van Franciscus Henricus Mooren en Catharina Emes; hij hertr. Helden 15-2-1740 met Wilhelmina Willems, overl. Beesel 25-11-1772] en Cornelia Nyssen [overl. Beesel 3-8-1739, dr. van Jacobus Nijssen, pachter van Klerkenhof, en Elisabetha Gerits]. Getuigen: Petrus Trines en Franciscus Meuter.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 179.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Mooren, ged. Beesel 6-9-1722 (get. Jacobus Nijssen en Catharina Emes), overl. ald. 15-2-1787. Tr. 1) Beesel 16-5-1753 met Joanna Gerits, overl. ald. 11-4-1774; 2) 12-1-1775 met Gertrudis Tessers.
2. Catharina Mooren, ged. Beesel 8-12-1723 (get. Joannes Emits en Maria Joosten), jong overl.
3. Franciscus Henricus Mooren, ged. Beesel 13-4-1725 (get. Gerardus Emes en Gertrudis Nijssen), jong overl.
4. Joanna Mooren, ged. Beesel 2-8-1726 (get. Franciscus Nieuwmans en Agnes Nijssen), overl. ald. 24-9-1775. Tr. Beesel 9-5-1756 met Wilhelmus Ruvers.
5. Franciscus Henricus Mooren, ged. Beesel 24-12-1727 (get. Joannes Gerits en Joanna Bongers). Tr. .. vr 16-5-1764 met Agnes Stevens.
6. Catharina Mooren, ged. Beesel 5-12-1729 (get. Albertus Meuter en Elisabetha Gerits).
7. Gertrudis Mooren, ged. Beesel 3-7-1731 (get. Hermannus Bongaerts en Ida Quijten voor Cornelia Emets). Tr. Roermond 28-7-1754 met Hubertus Quyten.
8. Caspar Mooren, ged. Beesel 13-2-1733 (get. Albertus Meuter voor eerwaarde heer Casparus Mooren, pastoor te Aefferden, en Mathiola van Oebroeck), begr. ald. 4-10-1747.
9. Joannes Mooren, ged. Beesel 27-8-1734 (get. Gerardus Gerits en Anna Hackmans voor Helena NN), jong overl.
10. Joannes Mooren, ged. Beesel 6-6-1736 (get. Bartholomeus van Oebroeck en Cornelia Emes), jong overl.
11. Joannes Mooren, ged. Beesel 8-2-1738 (get. Joannes Janssen en Catharina van Oebroeck).
12. Elizabetha Mooren, ged. Beesel 13-5-1739 (get. Henricus Slousen voor Henricus Caters en Mathiola van Oebroeck voor Petronella Janssen).
Daniel Mooren deed op 23-3-1772 afstand van zijn vruchtgebruik van zijn huis te Rijkel waarna de overige kinderen het huis verkochten aan Peter Mooren en Jenneken Geraets. Volgens akte d.d. 23-5-1775 erfde zoon Peter Mooren in 1768 het ouderlijk huis te Rijkel en liet hij dit vervolgens wegens bouwvalligheid slopen.

3 november 1723
BEESEL - Gehuwd: Bartholomaeus van Oebroeck [overl. Beesel 18-4-1747, zn. van Jacobus van Oebroeck en Mechtildis Nijssen] en Catharina Meerts [Merts, overl. Beesel 17-4-1752]. Getuigen: Albertus Meuter en Catharina van Oebroeck.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 180.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus van Oebroeck, ged. Beesel 26-11-1724 (get. Wilhelmus Gerits en Mechtildis Nijssen), overl. ald. 28-11-1745. Tr. Beesel 28-10-1742 met Gertrudis Engelen.
Mevis van Obroeck en Catharina Meerts gaven op 28-3-1746 een bedrag aan hun schoondochter voor levenslang onderhoud.

3 september 1728
BEESEL - Overleden: Mechtildis Nijssen, weduwe van Jacobus van Oebroeck [overl. Beesel 20-9-1719]. DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 222.

27 augustus 1729
ASSELT - Gehuwd: Jan Jansen [Joannes Janssen, schepen van Beesel, overl. Beesel maart 1760] en Gertrudis Emets [Emonts, Emes, ged. Swalmen 14-1-1711, overl. Beesel 29-8-1786, dr. van Hubertus Emonts en Helena Roosen, beiden overl.]. Getuigen: Henricus Coenen en Mathia Emets.
DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 142vs.
Uit dit huwelijk:
- mogelijk Helena Janssen, ged. Beesel 17-11-1729 (get. Petrus Janssen en Mathiola van Oebroeck voor Cornelia Emets; dr. van Joannes x Agnetis Emets), in dat geval jong overl.
1. Helena Janssen, ged. Beesel 25-12-1732 (get. Wilhelmus Stevens en Catharina Emes). Tr. Beesel 8-5-1755 met Petrus van den Broeck.
2. Maria Janssen, ged. Beesel 27-1-1736 (get. Gerardus Janssen en Cornelia Nijssen voor Catharina Emes). Tr. Beesel 16-1-1759 met Cornelius Stevens.
3. Petrus Janssen, ged. Beesel 8-4-1739 (get. Albertus Meuter voor Joannes Janssen en Elizabetha Peters), verm. jong overl.
4. Petrus Janssen, ged. Beesel 28-2-1742 (get. Petrus Bongers en Catharina Stevens).
5. Hubertus Janssen, ged. Beesel 8-4-1747 (get. Daniel Mooren en Catharina Merts voor Christina Christiaens). Tr. Beesel 24-4-1771 met Catharina Trijnes.
6. Joannes Janssen, ged. Beesel 14-7-1750 (get. Albertus Meuter voor Hermannus Bongaerts en Joanna Arets). Tr. Beesel 29-4-1773 met Beatrix Beurskens.
7. Hermanus Jansen, ged. Beesel 28-8-1754 (get. Petrus Bongers voor Jacobus Bongers en Catharina Jansen).

27 oktober 1729
RIJKEL - Verkoop huis te Rijkel.
Ten overstaan van Cox, landscholtis van het ambt Montfort, en Hendrick Ketellaers en Jan Gerits, schepenen van Besel en Belfelt, draagt oudste medeschepen Linnert Janssen, met toestemming van zijn zoon Gerit,
- huis en hof te Rikel gelegen, groot 132 roeden zwaar, grenzend aan Agatha Peulen en Hendrick Slousen, met een korte zijde grenzend aan de openbare weg, belast met jaarlijks pond was aan de kerk te Besel;
- 103 roeden akkerland zwaar, met beide zijden grenzend aan het Weijklooster;
- 45 roeden zwaar aan een zijde grenzend aan de armen van Besel;
- 134 roeden zwaar gelegen naast Gijs Schreurs;
- 1 morgen 132 roeden middel gelegen tussen Willem Schreurs en Geurt Illis;
- 50 roeden licht gelegen tussen de armen van Besel en de erfgenamen Willem Gerits;
- 118 roeden licht gelegen tussen Hendrick Coenen en Peter Luttels, elk 3e jaar belast met 2 vat rogge aan de kaplanie,
voor 50 pattacons over aan Jan Simes en Thijsken Obroeck, echtelieden.
- Met gerechtelijke overdracht d.d. 31 oktober 1729
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 1-1vs. Zie 28-1-1754.

9 juli 1731
BEESEL - Borgstelling.
Ten overstaan van de licentiaat en landscholtis Cox alsmede schepenen van Besel [namen niet vermeld], verklaren Jacob Nijssen, Peter Janssen en Meuwis van Obroeck, in voldoening van het decreet van 21 juni 1731, uitgesproken in hun proces tegen de pastoor van Besel gevoerd voor het bisdom Ruremonde, dat zij als borg hebben gesteld:
- 6 morgen akkerland in diverse percelen in het Rijckelse veldt gelegen met de korte zijden grenzend aan de Maes en aan de Kerckwegh;
- een bemd groot 1 morgen in de Rijkelse Bembden gelegen tussen de erfgenamen Claessens en land van eerstgenoemde comparant;
- een bemd aldaar groot 3 vierdel plaats naast de kosterij gelegen,
alles door schepenen geschat op een waarde van ten minste 100 pattacons.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 11-11vs; zie idem 10-7-1731 voor achteraf gegeven toestemming.

10 juli 1731
BEESEL - Toestemming tot borgstelling.
Lijsbet Gerets, echtgenote van Jacob Nijssen; Agatha Coulen (?), echtgenote van Meuwis van Obroeck; en Catharina Meerts, echtgenote van Peter Janssens verklaren dat zij alsnog toestemming geven voor de borgstelling door hun respektievelijke echtgenoten, gisteren gedaan voor het gerecht te Besel ten behoeve van het proces dat wordt gevoerd voor de geestelijke rechtbank te Ruremonde.
. Pieter Simons: hier lijken enkele naamsverwarringen te zijn, Meuwis (bartholomaeus) van Obroeck) was immers getrouwd met Catharina Meerts. RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 11vs.

9 april 1736
RIJKEL - Denumbrement van de Klerkenhof.
Pater Carolus Verbeijs, Regulier kanunnik, rector, zuster J. Martiny, priorin, zuster M. Baldegglesias, subpriorin en zuster Ruijs, procuratrice van het klooster Maria Weide te Venlo, verklaren onder eed dat de verklaring van denumbrement aangaande hun leengoed en hof te Rijckell, gebaseerd op de oude specificatie die in 1676 in Roermond is opgegeven, juist is, hoewel de brieven en documenten die hierover bewaard zijn geen uitsluitsel geven.
Tevens verklaart Willem Byns, leendrager (die niet kan schrijven), als boven.
"Specificatie van het leengoedt ende hoff tho Rijckel van het clooster Maria Weijde, leenroerigh aen den souverayn van den lande.
- Een stuck mit huys, hoff en landt, groot vijffthien morgen 48 roeden, regenoten de erffgenaemen joncker Hillen, nu de vrouwe weduwe Lindtgens, ende den kerckwegh 15-48
- Een stuck sijnde weyde en boomgaardt groodt twelff morgen 54 roeden, regenoten den eerwaerden heere Schutgens, pastoir op het Noenhoff tot Ruremonde, ende het bij straetjen 12-54
- Een stuck baendt en landt groot vijfthien morgen 30 roeden, regenoten de school ende de weduwe Stoffel Vallen, item Peter Cruijsbergh en Gerith Janssen 15-30
- Een stuck ackerlandt groot seventigh roeden, regenoten mevrouwe Lindtgens en het clooster landt 0-70
- Een stuck ackerlandt groot eenen morgen 114 roeden, regenoten clooster landt en Jacob Nijssen 1-114
- Een stuck ackerlandt groot eenen morgen 106 roeden beyde seyden mevrouwe Lindtgens 1-106
- Een stuck ackerlandt groot 123 roeden, regenoten Jan Simons en mevrouwe Lindtgens 0-123
- Een stuck ackerlandt groot eenen morgen 117 roeden, regenoten Mevis van Oeijbroeck ende Willem Schreurs 1-117
- Een stuck ackerlandt groot vier morgen 135 roeden, regenoten het Noenhoff tot Ruremonde ende Hendrick Luttels 4-135
Uytmaekende te samen achthien boenders ofte 54 morgen min 3 roeden tegen 160 roeden morgen gereekent."
RAL Maastricht, Klooster Maria Weide te Venlo; Archivalia afkomstig van het Kreis-Heimat-Museum te Kevelaer; niet geordend. Afschrift 18e eeuw.

24 september 1736
BEESEL - Overdracht obligatie.
Ten overstaan van Hendrick Ketelaers en Joannes Cruijsbergh, schepenen van Besel, en de gerechtsbode bij afwezigheid van de landscholtis, bekennen de medeschepen Willem Stevens en Christijn Christiaens, Meuwis van Obroeck en Cathrijn Meerts, Jan Janssen en Gertruij Emons, allen echtelieden en elk voor hun aandeel, dat zij een obligatie d.d. 1 februari 1724 [zie aldaar] groot 100 pattacons gevestigd op de gemeente Besel, welke zij hadden gerfd van wijlen de schepen Jan Peulen en diens vrouw Neesken Nijssen, waarvan de eerstvolgende rente zal vervallen op 22 februari 1737, hebben overgedragen aan Hendrick van Daell namens seigneur Henricus Zegers van Loon.
RAL Maastricht, Schepenbank Beesel en Belfeld, inv.nr. 37, fol. 42vs-43.
Voor deze obligatie zie ook 21-9-1763.

15 februari 1740
HELDEN - Gehuwd: Daniel Mooren [ged. Swalmen 14-7-1699, overl. Beesel 4-12-1783, zn. van Franciscus Henricus Mooren en Catharina Emes; schepen van Beesel; wedn. van Cornelia Nijssen, geh. Beesel 28-10-1728, overl. ald. 3-8-1739] en Wilhelmina Wulms [Willems, ged. Helden 13-5-1704, overl. Beesel 25-11-1772, dr. van Jacobus Wilms en Joanna Smollers; wed. van Joannes Jeuckens, geh. 30-10-17.., overl. ald. 6-6-1738]. Getuigen: Petrus Mooren en Janna van Knippenbergh.
DTB-registers St.-Lambertusparochie Helden (50.12-13), fol. 70 RAL.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Mooren, ged. Beesel 23-1-1741 (get. Albertus Meuter voor Joannes Willems en Mathiola van Oebroeck voor Catharina Emits), verm. jong overl.
3. Joanna Mooren, ged. Beesel 21-1-1746 (get. Albertus Meuter voor Simonus Willems en Tijsken oftewel Mathiola van Oebroeck).

27 april 1741
BEESEL - Gehuwd: Angelus Hinssen [Hinsen, Hensen, overl. Beesel 31-1-1767, zn. van Joannes Hinssen en Berta Nijssen - volgens disp. 14-5-1767] en Maria Lamers [geb. ca. 1713, overl. Beesel 1-3-1792, dr. van wijlen Joannes Lamers en Helena Heijnen; zij hertr. Beesel 29-7-1770 met Godefridus Evers]. Getuigen: Joannes Nieuwmans en Jacobus van Oebroeck.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 189.

28 oktober 1742
BEESEL - Gehuwd: Jacobus van Oebroeck [ged. Beesel 3-11-1724, overl. ald. 25-11-1745, zn. van Bartholomeus van Obroeck en Catharina Meerts] en Gertrudis Engelen [ged. Beesel 21-7-1720, begr. n 1784, dr. van Petrus Engelen en Margaretha Clerx; zij hertr. Beesel 23-1-1748 met Joannes Simens]. Getuigen: Jacobus Simens en Godefridus Cruijsbergh.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 189.
Uit dit huwelijk:
1. Mechtildis van Oebroeck, ged. Beesel 21-6-1743 (get. Petrus Engelen en Catharina Meerts).
2. Joannes van Oebroeck, ged. Beesel 27-9-1744 (get. Petrus Engelen en Catharina Merts).

4 augustus 1744
BEESEL - Plotseling overleden: Catharina van Oebroeck, ongehuwde dochter van Jacobus van Oebroeck en Mechtildis Nijssen [beiden overl.].
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 227.

9 november 1744
BEESEL - Verpanding landerijen.
Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Willem Stevens en Gerardt Janssen, schepenen van het kerspel Besel, bekent Hubert Quijten met toestemming van het gerecht d.d. 26 oktober 1744 [zie aldaar] dat hij een bedrag van 20 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 5%, te volstaan met 4% bij betaling binnen een maand na de vervaldag, eerstmaal te betalen op 9 november 1745 en met een opzegtermijn van een half jaar, heeft opgenomen van Jan Simes en Thijsken van Obroeck, echtelieden, met als onderpand
- twee halve morgens land in het Rijckelsche Veldt gelegen;
- 1 vierdel bemd in de Rijckelsche Bembden gelegen;
- en 3 vierdel land aan het Cavert gelegen.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 120vs-121.

2 september 1745
BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Beckers [verm. zn. van Ludovicus Beckers alias Leeman uit Aldekerck en Anna Geneines] en Theodora Simens [ged. Beesel 22-12-1716, overl. ald. 25-2-1790, dr. van Joannes Simons en Mathiola van Oebroeck]. Getuigen: Godefridus Hendrix en Joannes Simens.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 190.
Uit dit huwelijk:
1. Christianus Beckers, ged. Beesel 26-8-1746 (get. Joannes Simens en weledele vrouwe Joanna Philippina Bkel van Bkel in Sauw).
2. Mechtildis Beckers, ged. Beesel 13-9-1749 (get. Albertus Meuter voor Ludovicus Beckers en Mathiola van Oebroeck).
3. Ludovicus Beckers, ged. Beesel 7-4-1752 (get. Jacobus Simons en Gertrudis Engelen), overl. ald. 16-11-1816. Tr. Beesel 5-8-1782 met Petronella Niemans.
4. Joannes Beckers, ged. Beesel 12-3-1755 (get. Joannes Simons en Catharina Lenings voor Helena Beckers). Tr. Beesel 16-6-1777 met Helena Smits.
5. Bartholomeus Beckers, ged. Beesel 2-8-1757 (get. Petrus Beckers en Catharina Simons).
6. Albertus Beckers, ged. Beesel 5-6-1760 (get. Joannes Meuter en Maria Josten).
Vermoedelijk waren zij rond 1745 pachters van Oud Waterloo. Op 28-1-1754 kochten zij het huis te Rijkel van Theodora's ouders.

25 november 1745
BEESEL - Overleden: Jacobus van Oebroeck [ged. Beesel 3-11-1724, zn. van Bartholomeus van Obroeck en Catharina Meerts], echtgenoot van Gertrudis Engelen [geh. Beesel 28-10-1742, overl. ald. 16-12-1790; zij hertr. Beesel 23-1-1748 met Joannes Simons].
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 227.
Zijn weduwe sloot op 28-3-1746 een overeenkomst tot onderhoud van haar schoonouders.

28 maart 1746
BEESEL - Overdracht bedrag in ruil voor levensonderhoud.
Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Gerardt van den Broeck en Gerardt Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, dragen Mevis van Obroeck en Catharina Meerts, echtelieden, een bedrag van 100 pattacons over aan hun schoondochter Getruijdt Engels, gehuwd geweest met wijlen Jacobus van Obroeck, 'in consideratie van de getrouwe diensten aen hun gepresteert ende de geene de welcke sij alnoch presteren sal mit hun bij te staen ende in hunnen ouderdom te helpen soo langhe als sulcks gevoeghelijck sal connen geschieden'. Het bedrag zal na het overlijden van de comparanten door hun erfgenamen uit de nagelaten erfgoederen worden betaald aan Getruijdt, 'mit desen verstaende nochtans, in cas het kindt van de selve verweckt met hunnen voorss. soon Jacobus van Obroeck voor de moeder soude coomen te sterven.' Peter Engels, vader van Getruijdt, wordt namens zijn dochter in de 100 pattacons gerfd en gegoed.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 138-138vs.
De clausule over het overlijden van het kind lijkt niet af te zijn.

18 april 1747
BEESEL - Overleden: Bartholomeus van Oebroeck [zn. van Jacobus van Oebroeck en Mechtildis Nijssen; NIET echtg./wedn. van Agatha Coulen, vermeld 10-7-1731], echtgenoot van Catharina Merts [geh. Beesel 3-11-1723, overl.ald. 17-4-1752].
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 228.

23 januari 1748
BEESEL - Gehuwd met dispensatie wegens verwantschap in de tweede graad ('pontificae in 2do affinitatis gradu'): Joannes Simens [ged. Beesel 13-12-1726, overl. ald. 12-11-1784, zn. van Joannes Simons en Mathiola van Oebroeck] en Gertrudis Engelen [ged. Beesel 21-7-1720, overl. ald. 16-12-1790, dr. van Petrus Engelen en Margaretha Clerx; wed. van Jacobus van Oebroeck, geh. Beesel 28-10-1745, overl. ald. 25-11-1745]. Getuigen: Albertus Meuter en Godefrida Hendrix.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 191.
1. Maria Simens, ged. Beesel 30-5-1749 (get. Joannes Simens en Margareta Clerx; dr. van Joannes x Gertrudis Engelen), verm. jong overl.
2. Catharina Simens, ged. Beesel 13-12-1750 (get. Michael Claessen voor Judocus Merts en Matihola vulgo Tijsken van Oebroeck; dr. van Joannes x Gertrudis Engelen). Tr. Beesel 27-4-1774 met Joannes Drippen.
3. Jacobus Simons, ged. Beesel 30-4-1753 (get. Wilm Beckers en Lisbet Timmermans voor Joanna Engelen; zn. van Joannes x Getrudis Engelen). Tr. Beesel 13-1-1773 met Anna Maria Misdom. 4. Joanna Simons, ged. Beesel 22-1-1756 (get. Christianus Cupers en Joanna Engelen; dr. van Joannes x Getrudis Engelen), verm. jong overl.
5. Petrus Simes, ged. Beesel 27-9-1759 (get. Jacobus Simes en Joanna Engelen; zn. van Joannes x Getrudis Engelen), verm. jong overl.
Het gezin woonde verm. te Rijkel (smabers-3/70, in 1781 eigendom van schoonzoon Joannes Trippen). Geertruijdt Engelen droeg bij testament van 9-7-1787 al haar roerende goederen over aan haar zoon Jacobus.

28 april 1748
BEESEL - Gehuwd: Antonius van den Broeck [ged. Kessel 31-3-1726, overl. Tegelen 26-8-1798] en Catharina Engelen [ged. Beesel 20-12-1723, dr. van Petrus Engelen en Margaretha Clerx]. Getuigen: Albertus Meuter en Wilhelmus Stevens.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 191.
Uit dit huwelijk:
1. Gertrudis van den Broeck, ged. Beesel 9-12-1749 (get. Petrus Erens en Margareta Clerx). Tr. Tegelen 27-4-1773 met Petrus Hermanus Jeentjens.
...
2. Maria van den Broeck, ged. Tegelen 12-5-1753 (get. Petrus Engels en Theodora Meerts; dr. van Antonius x Catharina Engels). Tr. Tegelen 8-5-1781 met Joannes Peters.
3. Joannes van den Broeck, ged. Tegelen 17-3-1756 (get. Henricus Verhert en Joanna Hinssen; zn. van Antonius x Catharina Engels). Tr. Tegelen 2-10-1781 met Maria Tijssen.
4. Margarita van den Broeck, ged. Tegelen 10-7-1759 (get. Hubertus Thissen en Catharina Engelen; dr. van Antonius x Catharina Engels). Tr. Tegelen 7-9-1784 met Michael Peters.
5. Gerardus van den Broeck, ged. Tegelen 17-2-1762 (get. Antonius van den Broick en Joanna Jansen; zn. van Antonius x Catharina Engels), overl. Tegelen 30-3-1795. Tr. Tegelen 9-2-1790 met Maria Driessen.
Anton van den Broeck en Catrijna Engelen kochten op 23-5-1775 een huis te Rijkel. Anthoin van den Broeck was in 1781 eigenaar van een huis aan de Borghstraat te Rijkel (smabers 1/90). Gegevens Tegelen met dank aan Hans Peeters, Reuver; gegevens Kessel met dank aan Hans Bos, Swalmen.

17 februari 1751
BEESEL - Gehuwd met dispensatie in drie roepen: Christianus Cuijpers [Cuipers, ged. Swalmen 28-9-1720, pachter van Wielerhof 9-4-1784, overl. ald. 24-6-1788, zn. van wijlen Petrus Cuijpers en Maria Sillen] uit Swalmen en Catharina Simens [Simes, Simons, ged. Beesel 12-3-1724, overl. Swalmen 24-4-1780, dr. van Joannes Simons en Mathiola van Oebroeck] uit Beesel. Getuigen: Henricus Mooren en Joannes Sillen.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 193.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Cuijpers, ged. Swalmen 27-2-1752 (get. Joannes Willems en Matthia van Obroeck), begr. ald. 9-3-1752.
2. Petrus Cuijpers, ged. Swalmen 21-9-1753 (get. Joannes Simons en Maria Sillen).
3. Joannes Cuipers, ged. Swalmen 15-10-1756 (get. Jacobus Simes vervangen door Godefridus Crijnen en Jacomina Cuipers), begr. ald. 5-6-1759.
4. Joannes Cuijpers, ged. Swalmen 10-10-1759 (get. Wilhelmus Cuijsters en Dorothea Simons). Tr. Swalmen 25-5-1786 met Helena Heijnen.
5. Maria Cuijpers, ged. Swalmen 30-9-1762 (get. Jacobus Pipers namens Joannes Simons en Jacomina Cuijpers).
Voor dit echtpaar zie akten 17-8-1761, 19-8-1761, 23-11-1761 en 23-12-1761. Voor overlijden/begr. kinderen zie Swalmen 22-3-1767. Christiaan Cuijpers was in 1781 eigenaar van een huis te Ouddorp nabij de loswal, smabers-2/3.

9 maart 1752
SWALMEN - Begraven: [Petronella Cuijpers, ged. Swalmen 27-2-1752, enig] kind van Christianus Cuijpers [en Catharina Simons, beiden geh. Beesel 17-2-1751].
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 8.

17 april 1752
BEESEL - Overleden: Catharina Merts, weduwe ['conjux'] van Bartholomeus Obroeck [geh. Beesel 3-11-1723, overl. ald. 18-4-1747].
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 230.

28 januari 1754
RIJKEL - Overdracht huis en hof.
Ten overstaan van J.F. Lindtgen, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Daniel Mooren en Gerardt Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, verklaren medeschepen Gerart van den Broek en Jan Janssen dat zij zich op verzoek van Jan Simons in diens huis zijn geweest, waar deze samen met zijn vrouw Tiske van Obroek heeft verklaard dat zij
- hun huis en hof te Ryckel gelegen tussen voornoemde landscholtis en het klooster de Weijde, belast met pond was aan de kerk;
- ongeveer morgen akkerland gelegen tussen Jan Olers en de gemeente;
- 3 vierdel in de Wefels Camp gelegen tussen Theunis van Crugten en de gemeente;
- 3 vierdel akkerland gelegen tussen de erfgenamen van Jacop Nijssen en de gemeente, ieder derde jaar belast met 2 vaten rogge kluppelmaat aan de kapelanie van Beesel;
- ongeveer 2 morgen akkerland gelegen tussen de gemeente en het klooster de Weijde;
- ongeveer 3 vierdel plaats akkerland nabij voornoemd perceel gelegen met beide zijden naast land van het Weijde klooster gelegen;
- ongeveer 1 morgen aan de Maas gelegen, genaamd den Donderbergh, gelegen tussen Lamert Lamers en de Maas;
- ongeveer morgen akkerland gelegen tussen het klooster de Weijde en Lins Dircx;
- een perceel akkerland achter voornoemd huis gelegen tussen het Weijde klooster en de gemeente;
- ongeveer 1 morgen akkerland gelegen tussen Lins Dircx en de openbare weg;
- en tenslotte ongeveer 1 vierdel plaats akkerland gelegen tussen het klooster de Weijde en Theunis van Crughten;
voor een bedrag van 75 specie pattacons hebben verkocht aan hun schoonzoon Willem Beckers en diens vrouw Theodora oftewel Dircxke Simons.
De aankopers zullen de kosten van overdracht, lijcop en armengeld voor hun rekening nemen.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 17-19.

1 maart 1754
BEESEL - Overleden: Joannes Simens, echtgenoot van Maria van Obroek [geh. Beesel 19-7-1714, begr. Swalmen 11-8-1762].
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 231.

5 juni 1759
SWALMEN - Begraven: [Joannes Cuijpers, ged. Swalmen 15-10-1756] kind van Christianus Cuijpers [en Catharina Simons, beiden geh. Beesel 17-2-1751].
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 15.

17 augustus 1761
acthom Swalmen
BEESEL - Akte van renunciatie.
Christenken Obroeck uit Swalmen verklaart in aanwezigheid van Geurt Slabbers en Hendrick Claessen als getuigen dat zij afstand doet van de goederen en vruchtgebruiksrechten onder Besel gelegen ten behoeve van haar schoonzoon Christiaen Cuijpers.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 134; met handmerken (molenijzers?) van Geurt Slabbers en Hendrick Claessen. Zie 19-8-1761. Vergelijk smabers-2/3.

11 augustus 1762
SWALMEN - Begraven: Matthija van Obrugh [Matthiola, dr. van Jacobus van Obroek en Mechtildis Nijssen], weduwe van Joannes Simons [geh. Beesel 19-7-1714, begr. ald. 1-3-1754].
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 19vs.
Zij overleed vermoedelijk op de Baxhof bij haar schoonzoon Christianus Cuijpers.

22 maart 1767
SWALMEN - Begraven: kind van Christianus Cuijpers [en Catharina Simons, beiden geh. Beesel 17-2-1751].
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 26.

7 mei 1767
SWALMEN - Gehuwd: Henricus Engelen [Engele, ged. Beesel 30-9-1731, overl. ald. 10-11-1812, zn. van Godefridus Engelen en Joanna Vosbeeck] en Elisabetha Peters [ged. Asselt 5-1-1742, overl. Beesel 2-4-1813, dr. van Petrus Peters en Gertrudis Janssen]. Getuigen: Sebastianus Heijnen en NN Peters, allen uit Swalmen.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 97vs (RAL 93).
Uit dit huwelijk:
1. Margareta Engele, ged. Beesel 3-10-1768 (get. Petrus Peters en Getrudis Engele), verm. jong overl.
2. Joanna Engelen, ged. Beesel 13-3-1770 (get. Petrus Gerits en Getrudis Janssen), verm. jong overl.
3. Petrus Engelen, ged. Beesel 29-2-1772 (get. Petrus Peters en Elisabetha Timmermans voor Catharina Engelen). Tr. verm. Belfeld 15-5-1808 (RK) met Wilhelmina Denessen.
4. Joanna Engelen, ged. Beesel 14-11-1773 (get. Joannes Simons en Joanna Peters). Tr. Beesel 6-5-1802 met Godefridus Slabbers.
5. Jacobus Engele, ged. Beesel 11-2-1776 (get. Jacobus Peters en Joanna Engele), bij de volkstelling 1796 inwonend bij pachter Van Dael op de Sijperhof te Asselt (Jaarboek 16 blz. 74). Tr. Beesel 24-5-1810 met Anna Maria Catharina Hinsen.
6. Joannes Engelen, ged. Beesel 10-2-1779 (get. Joannes Rulkens en Christina Willems). Tr. Beesel 6-5-1810 met Gertrudis Jansen.
7. Margarita Engelen, ged. Beesel 14-9-1781 (get. Bartholomaeus Dousen en Maria Misdom).
8. Petronella Engelen, ged. Beesel 1-10-1783 (get. Lambertus Reijnders en Anna Custers). Tr. Beesel 28-4-1811 met Thomas Janssen.
9. Gertruijdis Engelen, geb. en ged. Beesel 10-10-1785 (get. Joannes Meuter wnd. te Besel voor Antonius van den Bosch wnd. te Tegelen en Elisabeth Naus wnd. te Besel; geb. 'in Rijckel'), overl. ald. 20-9-1860. Tr. Beesel 20-6-1810 met Petrus Schreurs.

23 juli 1770
BEESEL - Overdracht obligaties.
Ten overstaan van Daniel Mooren, voorzittend schepen bij afwezigheid van landscholtis P. de Partz, G. Janssen, J.A. Gielen, P. van den Broek en E.B. Stox, schepenen van Besel en Belfelt, verklaren de [niet genoemde] erfgenamen van wijlen pastoor Thopoell dat zij, ter voldoening van het vierde artikel vermeld in diens testament,
- een obligatie groot 50 pattacons ten laste van Peter Rulkens en diens echtgenote Johanna Niemans;
- en een obligatie groot 50 gulden Roermonds ten laste van Hermen Caniels en diens echtgenote Petronella Lamers;
hebben overgedragen aan diens opvolger pastoor C.V. van Douveren op voorwaarde dat een eeuwig gezongen jaargetijde zal worden gehouden voor testateur en diens familie, waarvoor de pastoor 4 schelling zal ontvangen en de koster 2 schelling zoals van ouds gebruikelijk. Omdat wijlen Thopoell nog meer [niet genoemde] schenkingen aan de kerk heeft gedaan, worden de erfgenamen ontslagen van alle daaraan verbonden lasten.
Tevens dragen de erfgenamen een obligatie van 40 pattacons [zie 19-8-1761] ten laste van Christiaen Cuijpers en diens vrouw Catharina Simons over ten behoeve van de armen van Besel.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 200-200vs.

8 april 1771
BEESEL - Gehuwd: Mathias Huberts [Georgius Mathias Houberts, geb. ca. 1708, gerechtsbode, overl. Beesel 9-9-1788; wedn. van 1) Petronella Snijders, overl. Beesel 30-4-1750; 2) Mechtildis Peters, overl. Beesel 6-11-1770] en Gertrudis Janssen [verm. ged. Belfeld 10-7-1729 als Godefrida, dr. van Petrus Janssen en Gebelia Heijnen zoals blijkt uit akte d.d. 28-1-1777]. Getuigen: Joannes Simons en Henricus Janssen.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 202.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Huberts, ged. Beesel 17-5-1772 (get. Petrus Janssen en Maria Huberts). Tr. Beesel 7-1-1792 met Petronella Heijnen.
Mattijs Houbers en Geertrudis Janssen verkochten op 25-11-1783 land in het Haselt.

13 januari 1773
BEESEL - Gehuwd: Jacobus Simons [ged. Beesel 30-4-1753, overl. ald. 20-1-1807, zn. van Joannes Simons en Gertrudis Engelen] en Anna Maria Misdom [ged. Beesel 23-5-1744, overl. ald. 12-9-1815, dr. van Antonius Misdom en Maria Barbara Schreuder]. Getuigen: Arnoldus Misdom en Joannes Beckers.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 204.
Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vr huwelijk):
1. Joannes Simons, ged. Beesel 19-2-1773 (get. Joannes Simons en Barbara Screuder). Tr. Venlo 19-5-1799 met Maria Boonen.
2. Petrus Simons, ged. Beesel 12-2-1775 (get. Gerardus Reijnders en Gertruijdis Engelen).
3. Antonius Simons, ged. Beesel 12-2-1775 (get. Arnoldus Misdom en Catharina Trines voor Catharina Simons).
4. Jacobus Simons, ged. Beesel 17-3-1778 (get. Anthonius Misdom en Elisabetha Peters).
5. Wilhelmina Simons ged. Beesel 17-1-1781 (get. Joannes Trippen en Maria Dorssers).
6. Margarita Simons, ged. Beesel 28-1-1784 (get. Wilhelmus Beckers en Joanna Snijders voor Gertruijdis Kurvers), overl. ald. 25-11-1784.
7. Gerardus Simons, geb. en ged. Beesel 17-3-1786 (get. Joannes Trippen wonend te Besel voor Henricus Schreuders wonend te Venlo en Helena Smits; geb. 'in Rijckel'). Tr. Beesel 29-5-1817 met Martina Houben.
8. Barbara Sijmons, geb. Beesel 10-9-1789, ged. 11-9-1789 (get. Henricus Gerits en Bernardina Bardij; geb. 'tot Rijckel').

23 april 1773

SWALMEN - Overleden: Petrus Cuijpers, ongehuwd [verm. ged. Swalmen 21-9-1753, zn. van Christianus Cuijpers en Catharina Simons; anders ged. Swalmen 29-4-1723, zn. van Godefridus x Gertrudis Rieksken].
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 45vs.

27 april 1774
BEESEL - Gehuwd: Joannes Drippen [Dripen, Trippen, geb. te Kaldenkirchen volgens doopakten vanaf 26-6-1786] en Catharina Sijmons [Simons, ged. Beesel 13-12-1750, dr. van Joannes Simons en Gertrudis Engelen]. Getuigen: Joannes Meuter en Arnoldus Misdom.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 205. Uit dit huwelijk:
1. Alardis Drippen, ged. Beesel 25-1-1775 (get. Joannes Sijmons en Elisabetha Peters voor Catharina Glaesmaeckers), bij de volkstelling 1796 inwonend op de Wielerhof te Swalmen (Jaarboek 16 blz. 78). Tr. Beesel 26-4-1821 met Joanna Heijnen.
2. Petrus Drippen, ged. Beesel 20-3-1777 (get. Petrus Gerits voor Joannes Craembrekers en Gertruijdis Engelen; naam vader later gewijzigd in Trippen). Tr. Beesel 13-5-1809 met Wilhelmina Linders.
3. Joannes Drippen, ged. Beesel 3-9-1779 (get. Joannes Meuter voor Joannes Glaesmaeckers en Anna Maria Misdom; naam vader later gewijzigd in Trippen), overl. ald. 4-1-1785.
4. Mathijs Drippen, ged. Beesel 19-11-1781 (get. Jacobus Simons en Dorathea Simons; naam vader later gewijzigd in Trippen).
5. Joanna Drippen, geb. en ged. Beesel 26-6-1786 (get. Wilhelmus Beckers en Joanna Engelen; geb. 'tot Rijckel'; naam vader later gewijzigd in Trippen). Van haar verm. een buitenechtelijke dochter Gertrudis, ged. Beesel 30-10-1814.
6. Joannes Drippen, geb. en ged. Beesel 4-9-1788 (get. Henricus Engelen en Elisabetha Peters wonend te Besel namens Maria Cox wonend te Maesniel; geb. 'tot Ryckel'; naam vader later gewijzigd in Trippen).
7. Gertruijdis Drippen, geb. en ged. Beesel 6-12-1790 (get. Peter Gerats en Helena Smiets; geb. 'te Riekel'; naam vader later gewijzigd in Trippen), overl. ald. 10-11-1791.
8. Jacobus Dryppen, geb. en ged. Beesel 11-5-1793 (get. Henricus Sijmons wonend te Swalmen en Elisabeth Peters wonend te Besel; geb. 'te Ryckel'), overl. ald. 1-8-1795.
Het gezin woonde in 1781 te Rijkel (smabers-3/70). Joannes Dripen en Catarina Simons verpandden op 13-9-1784 al hun roerende en onroerende goederen, waarbij echter hun huis niet wordt genoemd.

16 mei 1777
BEESEL - Gedoopt: Wilhelmus en Arnoldus, buitenechtelijke zonen van Helena Smets 'quae patrem nominavit' Joannes Beckers. Getuigen voor Wilhelmus: Wilhelmus Beckers en Catharina Trines voor Petronella Brouwers. Getuigen voor Arnoldus: Petrus Peters voor Arnoldus Smets en Anna Maria Misdom voor Derisken Simons. Beide kinderen zijn gewettigd door later huwelijk dd. 16 juni 1777.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 141.

16 juni 1777
BEESEL - Gehuwd met dispensatie in drie roepen verleend door de dekaan d.d. 15 juni (cum dispensatione in tertio proclamationis banno): Joannes Beckers [ged. Beesel 12-3-1755, soldaat, zn. van Wilhelmus Beckers en Theodora Simons] en Helena Smits [Smets, geb. ca. 1744, overl. Beesel 18-8-1794]. Getuigen: Albertus Beckers en Arnoldus Meuter.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 209.
Uit (vr) dit huwelijk een tweeling:
1. Wilhelmus Beckers, ged. Beesel 16-5-1777 (get. Wilhelmus Beckers en Catharina Trines voor Petronella Brouwers).
2. Arnoldus Beckers, ged. Beesel 16-5-1777 (get. Petrus Peters voor Arnoldus Smets en Anna Maria Misdom voor Derisken Simons).

22 februari 1778
BEESEL - Gehuwd met dispensatie in drie roepen verleend door Philippus Damianus bisschop van Roermond d.d. 21 februari: Arnoldus Misdom [ged. Beesel 18-10-1755, brouwer, moutmaker, zn. van wijlen Antonius Misdom en Maria Barbara Schreuder] en Anna Maria Dorssers [verm. ged. Beesel 21-7-1755 als dr. van Wilhelmus Dorssers en Joanna Lenaerts]. Getuigen: Goedefridus Dorssers en Joannes Luttels.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 209.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Misdom, ged. Beesel 14-5-1779 (get. Gerardus Reijnders en Joanna Reijnders).
2. Joanna Misdom, ged. Beesel 11-12-1781 (get. Goedefridus Dorssers en Barbara Schreuders), jong overl.
3. Joanna Misdom, ged. Beesel 1-5-1783 (get. Jacobus Simons en Elisabetha Dorssers), overl. ald. 10-6-1789.
4. Petrus Misdom, geb. Beesel 3-12-1785, ged. 4-12-1785 (get. Servatius Reijnders en Joanna Dorssers; geb. 'op de plaetsch'), jager. Tr. mogelijk Beesel 19-4-1826 met Elisabetha Beurskens.
5. Antonius Misdom, geb. en ged. Beesel 7-2-1788 (get. Goedefridus Dorssers en Anna Maria Misdom; geb. 'aen de beek').
6. Barbara Misdom, geb. en ged. Beesel 8-12-1790 (get. Gerardus Luttels en Bernadina Bardij; geb. 'aen beek').
7. Joanna Misdom, geb. en ged. Beesel 11-10-1793 (get. Joannes Sijmons en Catharina Jansen; geb. 'aen de beek'). Tr. Beesel 29-4-1829 met Henricus Thijssen.
8. Hubertus Misdom, geb. en ged. Beesel 3-11-1796 (get. Jacobus Sijmons en Maria Reuvers), vermeld in verband met geweld 17, 18 en 25 september 1825.
Het gezin woonde verm. op de lokatie Tummer (smabers-6/15). Arnoldus Misdom en Maria Dorssers verpandden op 19-4-1787 hun huis met brouwerij.

24 april 1780
SWALMEN - Overleden: Catharina Simons [Sijmens, Simens, ged. Beesel 12-3-1724, dr. van Joannes Simons en Mathiola van Oebroeck], echtgenote van Christianus Cuijpers [geh. Beesel 17-2-1751], pachtster van Wijlerhof.
RAL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

28-1-1754
Smabers B-1-113. Willem Beckers mit huijspl.
[28-1-1754: verkoop Jan Simons x Mathiola van Obroeck aan hun schoonzoon en dochter Willem Beckers en Theodora Simons. 24-3-1817: verkoop door erfgenamen Beckers aan Willem Roncken en Wilhelmina Simons]

BEESEL - Gehuwd ("et ideo in quantum opus") met dispensatie d.d. 1 september (?) verleend door Philippus Damianus, bisschop van Roermond, wegens verwantschap in de vierde graad ("in quarto gradu collateralis aequalis"), bekendgemaakt op 7 september 1783 (?): Ludovicus Beckers [ged. Beesel 7-4-1752, overl. ald. 16-11-1816, zn. van Wilhelmus Beckers en Theodora Simons] en Petronella Nijemans [Nijmans, Nimans, ged. Beesel 8-3-1761, dr. van Petrus Niemans en Clara Schoolmeesters. Getuigen: Theodorus Beuskens en Wilhelmus Heldens.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 212

maandag 1 september 1783
BEESEL - Huwelijksdispensatie (achteraf) voor:
- Ludovicus Beckers, zoon van Wilhelmus Beckers en Derisken Sijmons, kleinzoon van Jan Sijmons en Tijsken van Obroeck, achterkleinzoon van Jacob van Obroeck en Mechtildis Nijssen; en
- Petronella Nijmans, dochter van Petrus Nijemans en Clara Scholmeesters, kleindochter van Francis Nijemans en Catharina Nijssen, achterkleindochter van Jacobus Nijssen en Elisabetha Gerits.
RAL Maastricht, Archief Bisdom Roermond; Officialaat Huwelijksdispensaties.
Jacobus en Mechtildis Nijssen waren broer en zus.

vrijdag 12 november 1784
BEESEL - Overleden: Joannes Simons [ged. Beesel 13-12-1726, zn. van Joannes Simons en Mathiola van Oebroeck], echtgenoot van Gertruijdis Engelen [geh. Beesel 23-1-1748, overl. ald. 16-12-1790]. DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 244.

13 september 1784
BEESEL - Overdracht van land, met borgstelling t.b.v. vestiging. Ten overstaan van J. Pollardt, landscholtis van het ambt Montfort, F. Heldens en L. Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, draagt Jacobus Simons [ook: Sijmes], mede namens zijn vrouw Anna Maria Misdom, ongeveer 2 morgen land te Besel in de Schoolt gelegen tussen Joannes Simons en Peter Slabbers, met de korte zijden grenzend aan de heer Van der Renne en Leonardus Peeters, voor een bedrag van 118 pattacons, de Franse croon gerekend aan 11 schelling, over aan J.H. Veldtbruk en Anna Maria Mechtildis Bercla.
Dit land is op 15 maart 1783 aangekocht van de echtelieden Hendrikus Pangels en Maria Agnes Bosch volgens koopakte en gevolgd transport d.d. 17 maart 1783. De aankoper J.H. Veldtbruk heeft dit land met toestemming van zijn vrouw vervolgens veronderpand voor een waarde van 300 gulden, welke borg hij volgens de plakkaten verschuldigd was te stellen 'om alhier ter woon te mogen verblijven, dienende voor supplement der cautie wegens 't Magistraet der stad Venlo voor sijne huysvrouwe gedepescheerdt den 25 juni 1784' en hierna geregistreerd. RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 54vs-55.

donderdag 25 november 1784
BEESEL - Overleden: Margarita Simons [ged. Beesel 28-1-1784], dochter van Jacobus Simons en Anna Maria Misdom.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 245.

4 januari 1785
BEESEL - Overleden na de middag: Joannes Trippen [Drippen, ged. Beesel 3-9-1779], 6 jaar oud kind van Joannes Trippen en Catharina Simons. Begraven 5 d.a.v.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 2 fol. 130.

donderdag 25 mei 1786
SWALMEN - Gehuwd: Joannes Kuijpers [Cuijpers, Cupers, ged. Swalmen 10-10-1759, pachter 1787-1788, akkerman 1786-1796, zn. van Christianus Cuijpers, pachter van Wielerhof, en Catharina Simons], akkerman, en Helena Heijnen, beiden geb. en wnd. te Swalmen. Getuigen: Hendricus Willems en Petronella Huijben, beiden wnd. te Swalmen.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 32 RAL.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Kuijpers, geb. en ged. Swalmen 28-3-1787 (get. Theodorus Heijnen en Maria Kuijpers, beiden wnd. te Swalmen).
2. Christianus Cuijpers, geb. en ged. Swalmen 23-8-1788 (get. Hermanus van Croij wnd. te Melick en Agnes Verhaagh namens Anna Catharina Huijben wnd. te Swalmen, 'den vader absent').
3. Joannes Cuijpers, geb. en ged. Swalmen 13-11-1790 (get. Wilhelmus Heijnen en Jacomina Cuijpers).
4. Henricus Cuijpers, geb. en ged. Swalmen 29-6-1794 (get. Henricus Wuts en Elisabetha Heijnen, beiden wnd. te Swalmen).
Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 te Wieler (Jaarboek 16 blz. 78).

9 juli 1787
BEESEL - Testament van Gertrudis Engelen, weduwe van Joannes Simons.
Ten overstaan van P. van den Broek en L. Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, maakt Geertruijdt Engelen, weduwe van Johannes Simons, 'gesondt ende wel te pas ter steegen ende ter straaten gaande en staande, haar verstant ende memorie volkomentlijk magtig', haar testament op als volgt:
- aan haar zoon Jacobus Simons gehuwd met Anna Maria Misdom draagt zij al haar roerende goederen over met onmiddellijke ingang, onder voorwaarde nochtans dat deze haar gedurende de rest van haar leven zal onderhouden in kost en drank, kleding en verdere noodzakelijkheden;
- in geval van 'misverstant' zal haar zoon aan testrice een bedrag van 40 pattacons betalen en na haar overlijden een bedrag van 50 gulden Cleefs aan Joes Trippen gehuwd met haar dochter Catharina Simons;
- jaarlijks zal testrice een lijfrente van twee pattacons ontvangen ('item jaarlijx twe pattacons spelde gelt aan de comparante en derselve kleagie en wat haar lijf toestaat te laaten volgen aan Joes Trippen cum sua');
- tenslotte zal Jacobus zijn moeder bij haar overlijden eerlijk laten begraven volgens landsgebruik.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 69-70.

11 juli 1787
BEESEL - 's Nachts overleden: Christina Dorssers, ongeveer 16 jaar oude dochter van Theodorus Dorssers en Catharina Obbroeck. Begraven 13 d.a.v.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 2 fol. 136.

dinsdag 24 juni 1788
SWALMEN - Overleden: Christianus Kuijpers [Cuijpers, ged. Swalmen 28-9-1720, zn. van Petrus Cuijpers en Maria Sillen], pachter, weduwnaar van Catharina Simons [geh. Beesel 17-2-1751, overl. Swalmen 24-4-1780]. Begraven 26 d.a.v.
RAL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.17.

donderdag 25 februari 1790
BEESEL - 's Morgens overleden: Theodora Sijmons [ged. Beesel 22-12-1716, dr. van Joannes Simons en Mathiola van Oebroeck], oud ongeveer 76 jaar, echtgenote van Wilhelmus Beckers [geh. Beesel 1-9-1745]. Begraven 27 d.a.v.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 146.

4 oktober 1790
BEESEL - Verpanding landerijen.
Ten overstaan van Joes Pollaart, landscholtis van het ambt Montfort, Gerardus Goossens, Leonardus Janssens en Hendrik Joosten, schepenen van Bezel en Belfelt, bekennen de echtelieden Joannes Trippen en Catrina Simons dat zij een bedrag van 300 gulden Cleefs, de Franse croon 11 schilling gerekend, tegen een jaarlijkse rente van 3% eerstmaal te betalen op 1 maart 1791 en met een opzegtermijn van 3 maanden, hebben opgenomen van de eveneens schepenen Peter Meuter en Frans Heldens, als commissarissen van de armenmiddelen van Bezel, met als onderpand:
- 1 morgen land achter Eijnderhof gelegen tussen Leendert Dirx en de heer Van der Renne, met de korte zijden grenzend aan de heer Van der Renne en het Weijclooster te Venlo;
- morgen in de Schoolt gelegen tussen Joes Vosbeek en Jacop Simons, met een korte zijde grenzend aan de heer Ruijs van Nieuwenbroek;
- en ongeveer 3 vierdel land op het Ligteveld gelegen tussen Gerard Gerits en het Weijclooster, met de korte zijden grenzend aan voornoemd klooster en de erfgenamen Alert Gerits.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 126vs-127vs.

16 december 1790
BEESEL - 's Avonds overleden: Gertruijdis Engelen [ged. Beesel 21-7-1720, overl. ald. 16-12-1790, dr. van Petrus Engelen en Margaretha Clerx; wed. van Jacobus van Oebroeck, geh. Beesel 28-10-1745, overl. ald. 25-11-1745], landbouwster oud ongeveer 68 jaar, weduwe van Joannes Sijmons [geh. Beesel 23-1-1748, overl. ald. 12-11-1784]. Begraven 18 d.a.v.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 149.

5 juli 1792
RIJKEL - Overdracht land.
Ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis van het ambt Montfort, Peter Meuter en Hendrick Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, dragen Willem Bekkers, weduwnaar van Theodora Simons, Joannes Bekkers gehuwd met Helena Smeets en Lodewijk Bekkers gehuwd met Petronella Niemans na gedane openbare verkoop die heden heeft plaatsgevonden,
- akkerland op de Wevelscamp gelegen grenzend aan ten N de gemeente, Z diverse eigenaren, W korte zijde de Alenberg en O korte zijde Antoon van den Broek, licht, groot volgens het bunderboek 127 roede 20 voet, voor een bedrag van 77 gulden Kleefs;
- akker aldaar grenzend aan ten N korte zijde verkopers eigen goed en de Alenberg, Z korte zijde de Bakheijde, O de weduwe Joannes Gehlen en W Joannes Trippen, licht, groot 118 roede 96 voet, alsmede verkopers aandeel in de nog onverdeelde heg groot 2 roede 80 voet, voor een bedrag van 14 gulden Kleefs, de franse kroon aan 11 schilling gerekend, elk derde jaar belast met 2 vat rogge kluppelmaat aan de koster aldaar,
alsmede 3% tot dekking van de verkoopkosten en armengeld, alles volgens voorwaarden zoals vermeld in het overdrachtsprotocol sub A folio 203vs en verder, over aan Mattijs Heldens en echtgenote.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 206-207.

6 mei 1793
BEESEL - Verkoop akkerland.
Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Peter Meuter en Leonard Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, dragen Lodewijkus Bekkers en Petronella Niemans, echtelieden, de helft van een perceel akkerland op het Ligte Velt gelegen, zwaar, in twee delen in het bunderboek vindbaar onder folio 33, groot de helft van 100 roede 22 voet, voor het grootste gedeelte tiendvrij, welke helft op de verkopers is vererfd door overlijden van hun moeder Theodora Simons en nu in vruchtgebruik bezeten door hun vader Willem Bekkers die bij deze afstand doet van deze vruchtgebruiksrechten ten behoeve van de verkopers en hun broer resp. zwager, Joannes Bekkers, om over te kunnen gaan tot loting om zo te kunnen bepalen welke helft hen zal toevallen, voor een bedrag van 96 gulden Kleefs, de franse kroon 115 stuiver gerekend, over aan Hendrik Engelen en Elisabeth Peters, ook echtelieden.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 234-235.

25 juni 1798
BEESEL - Gehuwd: Henry Luttels [Hendrik, ged. Beesel 3-8-1772, 'oud 21 jaar', zn. van Paulus Luttels en Sibilla Rutten] en Catrine van Lier [bij geboorten: Christina, geb. Belfeld 14-11-1767, 'oud 22 jaar', dr. van Joseph van Lier en Catharina Jacops; wed. van Jacobus Haenen, geh. Belfeld 25-5-1791].
GHS Beesel, BS-1/52; GenLias.
Uit dit huwelijk (BS):
1. Wilhelmina Luttels, geb. Beesel 19-12-1802 (BS-1/247, doopget. Joannes Hanen en Sibilla Stams). Tr. Belfeld 16-4-1834 met Lambertus Bosch.
2. Josephus Luttels, geb. Beesel 22-12-1805 (BS-1/395, doopget. Joannes Spee en Henricus Luttels). Tr. Belfeld 15-5-1833 met Anna Catharina Hubertz.
3. Coba Luttels, geb. Beesel 27-11-1808 (BS-1/509, doopget. Joannes Spee en Wilhelmus Krinst). Tr. Belfeld 23-4-1834 met Antonius Simons.
...
4. Jacobus Luttels, geb. Belfeld 5-1-1816 (doopget. Petrus Luttels en Christina Beckers; zn. van Henricus x Christina van Lier).

19 mei 1799
30 florial an VII
VENLO - Gehuwd: Jean Simons [Joannes, ged. Beesel 19-2-1773, zn. van Jacobus Simons en Anna Maria Misdom], geb. te Beesel, oud 26 jaar, landbouwer, zn. van Jaque Simons en Anne Marie Misdom, wnd. te Beesel, en Marie Boonen [Anna Maria], geb. te [Maas]Bree, oud 35 jaar, dr. van Fredericq Boonen en Gertrude Rugels, wnd. te Bree.
T. Ernst: Kantonnale huwelijken. In: De Zeumer, 15e jrg. (1997) nr. 1, blz. 27-31; akte nr. 32.
Uit dit huwelijk (BS):
...
1. Joannes Simons, geb. Beesel 2-5-1801 (BS-1/111, get. Jacques ... en Eleonora Boonen).
2. Barbara Simons, geb. Beesel 11-3-1803 (BS-1/250, get. Petrus Peters en Anna Maria Misdom). Tr. Beesel 3-4-1833 met Xavirius Quims.
3. Godefridus Simons, geb. Beesel 8-3-1806 (BS-/1/401). Tr. Beesel 24-9-1833 met Maria Joanna Schouren.
Jean Simons en Anna Maria Boonen kochten op 6-7-1810 een huis te Beesel.

 

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"