Familiegebeurtenissen familie Meuter (Velraet) tot ongeveer 1700

(Voornamelijk gebaseerd op een selectie uit de Kroniek van Beesel en Belfeld en Swalmen van Loe Giesen)

dinsdag 9 april 1566
DLKEN - Coin tho Leymis wordt beleend met de leengoederen waarmee hij eerder op 18 januari 1563 was beleend, namelijk 12 morgen land met de korte zijden gelegen tussen de Hohe Strais en de Naebur Lickwegh, lange zijden tussen Arnt tho Rith en Gerhardt tho Brassell.
- Tevens zonder datum: "Noch ein hoffstadt anhaltende ungefierlich zwehen morgen ein furheuft die Kivihtstrais das ander furheuft die alts brock genant, ein seide Peter tho Leymis und die ander siede Gerarth vurss. Noich ungeferlich so landt und peesch anhaltende funfftenhalben morgen gelegen mit einen furheubt Theiss Klaiss das ander furheuft der wegh so van Amor uf Dulcken gheit ein seide Pauwels Glucks die ander seide Tilman van Velraidt genant Meuter, Arnth Wevers und Dierichsghen Neen. Noch ungeferlich vierthen morgen lantz gelegen mit einen furheuft Gerhardt tho Braessel das ander furheuft Theis Deckers und mher andere erben ein seide Arnth tho Ryth und die ander siede Peter tho Leymis."
GA Venlo, Archief Huis Holtmeulen, Leenregister Huis Holtmeulen, fol. 15-15vs.

vr 11 november 1607
Z.P. - Gehuwd: Albertus Vorstermans en Joanna NN.
GA Roermond, Registers DHO.
Uit dit huwelijk:
1. Albertus Vorstermans, ged. Roermond 11-11-1607 (get. Joannes Meuters en Elijzabeth van Lom).

14 mei 1613
Inwendige organisatie van het graafschap Gronsveld en de heerlijkheid Slenaken.
Inkomsten uit cijnzen, keurmeden en pachten
Los- en erfpachten
140 Akte van overeenkomst tussen rentmeester Hendrik van Velraet genaamd Meuter en de Erven Van Eymal betreffende de betaling van achterstallige pachten
1613, mei 14, 1 stuk

17 februari 1617
SWALMEN / VENLO - Lenardt van Asselt gehuwd met Erm Linden verkoopt aan Gerard Meuters, smid van Swalmen, gehuwd met Metteld Gulickers, een huis gelegen te Venlo aan de Helpoort. Later beschud door Lenard Janssen zoon van Jan Lenarts.
GA Venlo,, archiefnummer 150, Archief Schepenbank Venlo; B 2592, fol. 29vs;

vr 11 juni 1619
Z.P. - Gehuwd: Joannes Keutgen en Catharina Thonissen [alias Fabri?].
Uit dit huwelijk:
1. Maria Keu..en, ged. Asselt 11-6-1619 (get. Joannes Quijten en ... op de Berg).
2. Anna Keutgen, ged. Asselt 28-8-1621 (get. Gerardus van Baxen en Wendelina Quijten; dr. van Joannes x Catharina Th..nissen).
3. Antonius Keutgen, ged. Asselt 10-10-1622 (get. Joannes Meuters en Ida Wolters; zn. van Joannes x Catharina Thonissen).

5 februari 1621
Gedenkdag Anna Spee, echtgenote van Conrardus a Velraedt [overl. Baarlo 3-2-1639]. Memoriale Minderbroeders Roermond.

1621, z.d.
SWALMEN - Overdracht land.
Ten overstaan van Arnoldt Meutters, dagelijks richter, Nellis Lindemans en Wilhelm aen gen Beeck, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Gerhardt van Rogkel met toestemming van zijn vrouw Enken 3 vierdel land in het Wijlerveldt gelegen met een korte en een lange zijde grenzend aan het goed van Johan aen gen Rae, met de andere lange zijde aan Johan her Gotschalcks en met de resterende korte zijde aan Theuniss van Behringen, voor een niet genoemd bedrag over aan Johan Schmeet en Gebelken Kelleners, echtelieden.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 1vs.

2 april 1621
VENLO - Godfried van Steijnen en Ermgard van Dursdael verkopen land te Venlo aan Gerard Meuter en Mettel Gulikers.
GA Venlo, SA Venlo, charters afkomstig van het RAL Maastricht, Doos 5 (ca. 1600-1694), niet genummerd.

februari 1622, z.d.
SWALMEN - Overdracht land.
Ten overstaan van Arnolt Meutters, dagelijks richter, Nelliss Lindemans, Wilhelm aen gen Beeck en Gaetz Krompfoetz, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Henderich Horst met toestemming van zijn vrouw Marie Bilemeckers ongeveer 1 morgen in de Wijler Oe gelegen tussen land van de Nieuwenhof ('Nouwenhaever lant') en met de korte zijden grenzend aan de Aldengorer Driesch en erf van het Weijer Clooster, belast met tiende, voor een bedrag van 120 gulden welke reeds zijn voldaan, over aan Goert Quiten, halfman te Asselt, en Catharina Steinen, echtelieden.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 2vs.

1631-1636
194. Stukken betreffende een proces voor het Hof van Gelder tussen de pastoor van Maasbree en St. -Elisabethsdal enerzijds en Johan Velraedt genaamd Meuther en zijn schoonzoon Johan Praijon anderzijds inzake de omvang en inning van de nieuwe tienden. 1633 -1636 1 omslag

217. Stukken betreffende een proces voor het Hof van Gelder tegen Johan Velraedt, genaamd Meuter, echtgenoot van Clara Margaretha van Pal land, inzake de presentatie van de pastoor na het overlijden van pastoor Johan Daniels. 1631 1 omslag.
(bron 14.D035, Archief van het Klooster Elisabethsdal te Nunhem, 1240 - 1797 K. Schutgens. Maastricht 1979.)

15 maart 1624
SWALMEN-MIDDELHOVEN - Overdracht huis en hof.
Ten overstaan van Johan Meutters, dagelijks richter, Nellis Lindemans en Wilhelm an gen Beeck, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Balttis Schrinewircker uit Ruremunde met toestemming van zijn vrouw Janne huis, hofplaats en land te Middelhoven gelegen tussen Goerdtgen Boltten en Goert Jans, met de korte zijden grenzend aan de straat en aan land van het altaar, voor een bedrag van 375 gulden Roermonds, godsheller 3 stuiver en licop volgens landrecht, over aan Thiss van Cruchten en Metgen, echtelieden
. RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 2-2vs.

24 september 1624
SWALMEN - Voogdgeding.
- De prior van de Carthauseren hoff laat door zijn 'dhiener' klagen ('becroenen') dat de weg die van oudsher naar het Buggenummer veer loopt, op last van de heer of vrouwe van Hillenraet is afgesloten, waardoor de veedrift en ander verkeer de doorgang wordt ontnomen en gehinderd; hij verzoekt om deze weg als van ouds open te stellen.
- De armenmeesters van Ruremunde klagen dat de beesten van de Armenhoff upgen Raedt niet behoorlijk naar de weidegronden kunnen worden gebracht; zij verzoeken dat deze weg weer zoals van oudsher kan worden opengesteld.
- Nellis Lindemans, scholtis Cruchten en Jan in gen Nouwenhoff klagen dat de mensen bij de hof van Johan voornoemd door het veld gaan en in de landerijen diverse wegen maken waar echter geen weg hoort te gaan, en dat zij in het broek over de Schwalm een 'steech' leggen waar zij over gaan, waardoor grote schade ontstaat; zij verzoeken om hieraan een einde te maken. - Goerdt Quiten, halfman te Asselt, klaagt dat het veehek ('valderen') aan Boeckes Stap te Asselt ongerepareerd blijft liggen hoewel de naburen verplicht zijn dit te onderhouden; hij verzoekt om het valder alsnog te repareren zodat verdere schade kan worden voorkomen.
- De pastoor klaagt dat de kerk zo vol kisten is gezet dat de kerkdienst hiervan hinder heeft; hij verzoekt om deze sitatie te verbeteren.
- Cruchten en andere naburen klagen tevens dat de schop van Arret Meutters te dicht bij het kerkhof staat hetgeen hinder veroorzaakt; zij vragen of deze 'afgeschafft' kan worden.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 4vs-5.

1 mei 1627 TEGELEN / KESSEL / SWALMEN- Johan Velraedt genaamd Meuter wordt als hulder van Margaretha Hundt, weduwe Holtmoelen, beleend met
- de Heerlijkheid Tegelen
- de hof genaamd to Puteyck (= de Putting te Kessel)
- het Alde Huys to Zwalmen (= Naborch)
RAL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 215, fol. 78-79vs.

4 december 1629
SWALMEN - Overdracht erfgoederen in ruil voor levenslang onderhoud.
Ten overstaan van drossaard en het volledige gerecht verklaart Lissbett, halfzuster van wijlen Arret Meutters, dat zij enige tijd is onderhouden in kost en kleding door haar neef Johan Meutters en dat deze heeft beloofd om haar ook verder te blijven onderhouden als zijn eigen kinderen. In ruil voor levenslang onderhoud draagt zij al haar roerende en onroerende erfgoederen nu over aan Johan en diens echtgenote, die door Jacob Gubbels in deze goederen wordt gerfd en gegoed [fol. 20].
- Ten overstaan van Jacob Gubbels en Gaetz Krompfoetz, schepenen van Swalmen en Asselt, laat Lisbett op die Burgh een 'affverbott' doen aan Johan Meutters, van de goederen die door haar in bruikleen zijn gegeven aan hem [fol. 21vs, z.d.].
- In juli 1630 heeft Johan Meutter dit verbod ontzet [fol. 21vs].
- Met aantekening in de marge [van fol. 20] d.d. 15 oktober 1630 dat Johan Meutters bekent dit contract 'aff te gaen' op de hierna vermelde voorwaarden. [Deze voorwaarden volgen niet en wellicht is de aantekening niet af of heeft deze juist betrekking op de eerdergenoeme voorwaarden.]
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 20 en 21vs.

15 oktober 1630
SWALMEN - Onderhoudsovereenkomst in ruil voor schenking goederen. Ten overstaan van scholtis en schepenen van Swalmen en Asselt, verklaren Johan Meutters en Euss van Biesell, tante ('muen') van Lissbeth, de halfzus van Jan Meutters voornoemd, dat zij zijn overeen gekomen dat Euss genoemde Lisbeth zal onderhouden in kost en kleding. Mocht Euss voor Lisbeth overlijden, dan zullen haar kinderen de zorg voor dit onderhoud overnemen. Hiertegen zal Euss alle erf en goed van Lisbeth hebben, gebruiken en behouden, uitgezonderd het stuk land in de Haewinckel dat Jan Meutters zal behouden, alsmede een half huisje binnen Ruremundt gelegen.'
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 22vs.

z.d., na 17 augustus 1631 BEESEL- Kwitantie.
Cill in die Quack en Jan van Halen bekennen dat zij op 17 augustus 1631 van Jan Meuters een bedrag van 8 rijksdaalder hebben ontvangen, afkomstig van Encken Tessers, waarmee oorkonders afstand doen van rechten op land te Besell dat aan Encken voornoemd door het Hof te Roermond is toegewezen na een proces tegen koster Gordt Quiten van Besell.
Namens beide oorkonders, die niet kunnen schrijven, ondertekend door respektievelijk Jacob Gubbels en Wullem Smiets.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 92vs. Eenvoudig afschrift op papier door landschrijver P. Quiten.

vr .. juni 1634
Z.P. - Gehuwd: Joannes Meuters [mogelijk begr. Swalmen 29-1-1665] en Margaretha Slabbers [mogelijk begr. Swalmen 15-9-1689].
Uit dit huwelijk:
1. Henrica Meuters, ged. Asselt ..-6-1634 (get. Henricus van Dam en Catharina Steijns; de akte volgt op die van 15 juni).
2. mogelijk Mechtildis Meuters. Tr. Swalmen 7-9-1660 met Jacobus Huet. Zij verkochten najaar 1637 (z.d.) akkerland te Rijkel.

z.d., najaar 1637 RIJKEL - Overdracht akkerland.
Ten overstaan van Jan op den Bongardt en Claess op den Camp, schepenen van Beesel en Belfeld, en Peter Quiten in plaats van de richter, dragen Jan Meuters en Gritgen [Slabbers], echtelieden, ongeveer 1 morgen akkerland in den Ryckeler velde gelegen tussen Dirick Sluisen en Pouwels Slabbersz enerzijds en Hennecken op den Boggesdries, met de korte zijden grenzend aan de Ryckelerwegh en het convent In gen Weij te Venlo, voor een bedrag van 300 gulden Roermonds over aan Gordt op den Cruitzbergh en Catarina Ronckensteins, echtelieden.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 84.

20 oktober 1638 SWALMEN - Gehuwd met dispensatie wegens verwantschap in de 3e graad: Henricus Gubbels [mogelijk begr. Swalmen 8-4-1668] en Mechtildis van Schaubroeck [Schaebrock, Scharbroeck]. Getuigen: Arnoldus in geen Schuer en Martinus Vincken.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 2vs (RAL 7). Huwelijk voltrokken door Antonius Mennius met dispensatie van Jacobus a Castro.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Gubbels, geb. ca. ..., begr. ... Tr. Swalmen 22-9-1669 met Agnes Peters. ...
2. Bertha Gubbels, ged. Swalmen ..-8-1644 (get. Goswinus in Barenskamp en Gertrudis Meuter), verm. begr. ald. 3-11-1680.
3. Belcke [Belike?] Gubbels, ged. Swalmen 10-1-1647 (get. Wilhelmus Raemekers en Gertrudis Cruchten), verm. begr. ald. 22-4-1665.
4. Silvester Gubbels, ged. Swalmen 16-4-1649 (get. Silvester Maessen en Mechtildis Daemen).
5. Catharina Gubbels, ged. Swalmen 8-4-1652 (get. Petrus Stevens en Joanna Cuijpers).
6. Wilhelmus Gubbels, ged. Swalmen 12-1-1655 (get. Berta Meuters en Mechtildis in gen Hoff te Ameren).
7. Gertrudis Gubbels, ged. Swalmen 1-10-1657 (get. Joannes Coenen en Petronella Cuijpers).

2 oktober 1640 SWALMEN - Gehuwd: Joannes Cremers [alias Keuffen, Keuven, mogelijk zn. van Johan Keuven en Maria Cremers, beiden vermeld 1-9-1631] en Catharina Hoecx [Hoix]. Getuigen: Egidius van Oest en Joannes Haywinckel.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 3vs (RAL 9).
Uit dit huwelijk:
1. Petronella K..., ged. Swalmen 13-3-1644 (get. Leonardus Tessers en Margaretha Huijsmans; dr. van Jennen K... en Catharina Hoecx), begr. ald. 6-8-1680. Tr. 1) Swalmen 1-9-1665 met Petrus Pauwels, begr. als. 23-3-1673; 2) Swalmen 12-9-1675 met Andreas Bongarts.
2. Joannes Cremers, ged. Swalmen 14-11-1646 (get. Joannes Gerits en Gertrudis van Cruchten namens Catharina Lierops), begr. .... Tr. ... vr 25-8-1680 met Maria Joosten alias Nelissen.
3. Theodorus Keuffen, ged. Swalmen 28-10-1649 (get. Joannes Haijwinckel namens Michaelis Tessers en Anna Crompfoets namens Wilhelma in genen Sloet; zn. van Joannes x Catharina Hoecx).
4. Bertha Cremers, ged. Swalmen 28-5-1653 (get. Petrus van Elempt en Agnes Keueve; dr. van Joannes x Catharina Hoecx), begr. ald. 23-11-1681. Tr. Swalmen 19-6-1678 met Silvester Smiets.
5. Agnes Cremers, ged. Swalmen 20-2-1656 (get. Joannes Meuters en Mechtildis Crompfoets; dr. van Joannes x Catharina Hoix), begr. ald. 2-8-1717. Tr. Swalmen 28-6-1698 met Petrus van der Linden.
6. Gerardus Keuven, ged. Swalmen 16-10-1659 (get. Matthias Wildtschuts en Gertrudis van Vaerssen; zn. van Joannes x Catharina Hoecx).
7. Maria C..., ged. Swalmen 25-5-1664 (get. Godefridus Janssen en ...; dr. van J... x Catharina Hocxs; akte zeer slecht leesbaar en onder voorbehoud). Tr. ... vr 25-11-1710 met Wilhelmus Fontain.
Zij kochten op 21-10-1660 land bij de Meestersweg. De erfgenamen Keuijven verkochten op 17-4-1713 de helft van een huis op de Leuker. Op 5-3-1717 verkochten zij opnieuw land op de Leuker.

29 januari 1641
SWALMEN - Ten overstaan van Jacop Gubbels en Jan Krompvoets, schepenen van Swalmen en Asselt, en Albert Meuter, dagelijks richter, draagt Mett Reupkens ... [akte is niet compleet, betreft slechts aanhef].
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 34vs.

11 september 1642
ROERMOND - Gehuwd: Joannes Quyten [ged. .. juni 1618, burgemeester van Swalmen, overl. n 1666, zn. van Godefridus Quijten en Catharina Steijn] en Gertrudis Simons [mogelijk begr. Roermond 17-3-1684 als Gertrud Quitten; begr. aldaar 22 maart d.a.v.]. Getuigen: Joannes Quyten en Hermannus Simons. Uit dit huwelijk:
1. Godefridus Quijten, ged. Roermond 11-1-1643 (get. Zegerus Jacobs en Margarita Moutz, door Catharina van Arsen), verm. jong overl.
2. Henricus Quijten, ged. Roermond 24-8-1644 (get. Joannes Coicx en Mathildis Salden), verm. jong overl.
3. Godefridus Quijten, ged. Roermond 15-7-1646 (get. Joannes Quijten, kanunnik, en Sijbilla van Arsen), verm. jong overl.
4. Henricus Quitten, ged. Roermond 31-5-1647 (get. Dionysius Simons en Els Denen), overl. vr 27-10-1684. Tr. Roermond 22-10-1674 met Agnes van Tits.
5. Godefridus Quijten, ged. Asselt 7-10-1649 (get. Joannes van der Holdt en Wijndel Quijten).
6. Catharina Quijten, ged. Asselt 2-5-1652 (get. Joannes in den Manck namens Joannes van gen Holdt en Anna Beeck namens Wijndel Quijten).
7. Gertrudis Quijten, ged. Asselt 2x-xx-1653 (n 6 oktober; get. Leonardus van Arsen namens Joannes aen gen Holdt en Gertrudis Schoncken namens Wijndel Quijten), verm. jong overl.
8. Wilhelmus Quijten, ged. Asselt 6-5-1655 (get. Hermannus Simons en Elisabetha van Erckelants), vermeld als prior en pastoor te Wegberg 15-12-1698. 9. Gertrudis Quiten, ged. Asselt 7-1-1657 (get. Godefridus Quiten namens Leonardus van Belfeldt en Berta Maesen). Tr. ... vr 16-3-1682 met Joannes Jacobs alias Aelbouts.
10. Joannes Quyten, ged. Roermond 2-2-1659 (get. Gerardus Quyten door Tilmannus van Arssen en Mechtildis van Rey), verm. jong overl.
11. Joannes Quijten, ged. Roermond 17-8-1660 (get. Joannes Salden, kanunnik te Susteren, door Joannes van der Holt, en Elisabeth van den Berch). Op 7-10-1688 verblijvend te Rome, draagt op 17-9-1738 goederen over aan zijn neef.
Van 1649 tot 1657 woonde het gezin te Asselt.

vr 25 maart 1645
Z.P. - Gehuwd: Conradus Coonen [hij hertr. NIET 10-10-1646 met Margaretha van Assel] en Theodora Mullers [alias Peters, mogelijk alias op Melickerhout (zie doopgetuige bij huwelijk Peters-van Doveren, Swalmen 12-10-1651)].
Uit dit huwelijk:
1. Henricus Coonen, ged. Swalmen 25-3-1645 (get. Jennis Keuven en Mechtildis van Schaubrooeck; zn. van Conradus x Theodora Mullers).
2. Thomas Coonen, ged. Swalmen 26-9-1647 (get. Gisbertus Peters en Gertrudis, dochter van Joannes Muijters; zn. van Conradus x Theodora Peters).

vr augustus 1648
Z.P. - Gehuwd: Godefridus Cruijsberg [schepen van Beesel, leeft 11-4-1690] en Elisabetha Segers [alias Jacobs of Jacops].
Uit dit huwelijk:
1. Maria Crusberg, ged. Asselt ..-8-1648 ("occasio.. in Assel hac proles"; get. Joannes ... namens Joannes Hofmans en Anna Crompfots; dr. van Godefridus x Elisabeta Segers), begr. Swalmen 16-12-1688. Tr. Swalmen 7-8-1669 met Arnoldus Meuters.
2. Seger Cruijsberch, ged. Swalmen 22-10-1650 (get. Petrus op den Cruijsberch en Anna Ceutiens vervangen door Catharina Cruijsberch; zn. van Godefridus x Elisabetha Jacops). Zij pachtten in 1647 de Baxhof te Swalmen voor een periode van 16 jaar. Zie Maas- en Swalmdal 3 (1983), blz. 69.

vr 28 oktober 1648
Z.P. - Gehuwd: Albertus Meuter [bode van Swalmen vanaf 1639, scholtis van Swalmen, begr. Swalmen 4-1-1684, mogelijk zn. van Joannes Meuter; hij hertr. Swalmen 4-5-1672 met Mechtildis Lenardts] en Gertrudis Wittecreemers [Wittecremers, Wittekremers alias Heijnen, begr. Swalmen 11-10-1668]. Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus Meuter, verm. geb. ca. 1646, begr. Swalmen 29-11-1722. Tr. 1) Swalmen 7-8-1669 met Maria Cruijsbergh, begr. ald. 16-12-1688; 2) Swalmen 3-11-1689 met Joanna Spoeren, begr. ald. 1-10-1702; 3) .. ca. 1703 met Elisabeth Buys.
2. Gerardus 'in cathechismo', Godefridus 'in baptismo' Meuter, ged. Swalmen 28-10-1648 (get. Petrus Classens en Beatrix Bordels; zn. van Albertus x Gertrudis Wittecreemers).
3. Catharina Meuters, ged. Swalmen 24-3-1652 (get. Henricus zu Dam en Mechtildis Cuijpers; dr. van Albertus x Gertrudis Wittekremers). Tr. verm. Swalmen 14-10-1673 met Bernardus Rodthuijsen.
4. Godefridus Meuters, ged. Swalmen 24-1-1655 (get. Jacobus Winckelmuelen vervangen door Henricus Janssen en Elijsabetha Olingerbroek vervangen door Elijsabetha Lindemans; zn. van Albertus x Gertrudis Wittecremers).
5. Jacobus Meuters, ged. Swalmen 20-12-1657 (get. Adrianus Herberts van de Veken en Joannes Bossman, 'juria licentiatus', en Mechtildis Adams namens Anna Teilen; zn. van Albertus x Gertrudis Heijnen), verm. begr. ald. 13-6-1718. Tr. verm. Swalmen 5-9-1688 met Aldegunda Janssen. Zie ook J. Verzijl: De burgerfamilie Meuter(s) en hare verwantschap met het adellijk geslacht Van Velrae(d)t genaamd Meuter(s). In: Maasgouw 1930-31, blz. 43.

24 oktober 1651
SWALMEN-BOUKOUL - Openbare verkoop turfbroek.
Ten overstaan van Willem Rutsen, Jan Crompvoets en Gerit Martens, schepenen, draagt Albert Meuter namens scholtis, schepenen, gezworenen en gerfden
- 1 morgen turfbroek op de Boecoelen gelegen, 'beginnende aen Derck Kueven ..einken Z, soo voorts ten hoeckwaert in ter aender sijden neven Jan Beeckx erff ten andere zijden neffens de gemeynen wegh ende voorts naer der bijde voirwaerde gementioneert', welk land bij openbare verkoop met uitbrandende kaars is verbleven aan Jan Meuter als hoger voor jonker Hendrick van Duersdael;
- en 1 morgen turfbroek naast de hierboven genoemde morgen gelegen, verbleven aan Hendrik Crebber als hoger namens voornoemde jonker,
voor een niet genoemd bedrag over aan genoemde jonker Hendrick van Duersdael en diens echtgenote.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 53vs-54.

19 december 1653
SWALMEN - Gedoopt: Stephanus, buitenechtelijke zoon van Heijlwijgis van Kessel, eertijds dienstmeid op Hillenraad ('olim ancilla in Hillenraed'), en Hans, 'equitus Lotharingi ut refert obstatrix .. reliquis faeminis in partu assistentibus'. Getuigen: Joannes van Cruchten namens Arnoldus Meuters 'minorensis' en Gertrudis Gubbels.
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 13vs.

13 november 1655
SWALMEN - Gehuwd met dispensatie voor de derde roep: Joannes Andreas Moren [Mooren, gerechtsbode 1668, verm. overl. vr 20-2-1688] en Mechtildis Adams [alias Damen alias Meuters]. Getuigen: Joannes da Kimpe? en Joannes Judoci.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 21 (RAL 25).
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus Moren, ged. Swalmen 26-2-1656 (get. Joannes Meuter en jonkvrouwe Maria de Duras, vrouwe van Hillenraed; zn. van Andreas x Mechtildis Damen), begr. ald. 17-7-1711. Tr. ... vr 5-2-1682 met Mechtildis Beijers.
2. Barbara Moren, ged. Swalmen 10-3-1658 (get. Joannes de Haeff, pastoor te Swalmen, en Gertrudis Heijnen, echtgenote van Albertus Meuters; dr. van Andreas x Mechtildis Adams), leeft 1676.
3. Gertrudis Moren, ged. Swalmen 17-7-1660 (get. 'susceptor ad fortr... est visus' en Margareta Slabbers; dr. van Andreas x Mechtildis Adams), verm. jong overl.
4. Anna Teresia Mooren, ged. Swalmen 14-12-1662 (get. magister Jacobus, 'questor domini commendatoris a Berinsheim in Bergh', en weledele vrouwe Anna Philippina de Oijenbroeck, vrouwe van Hillenraed; dr. van Andreas x Mechtildis Meuters), begr. ald. 28-10-1669 als 'filia septennia' (oud 7 jaar).
5. Andreas Moeren, ged. Swalmen 4-1-1665 (get. Petrus van Welij en Barbara van Orschodt; zn. van Andreas x Mechtildis Damen), begr. ald. 10-4-1712. Tr. Swalmen 6-7-1695 met Elisabetha Hameckers.
6. Gertrudis Moren, ged. Swalmen 8-5-1667 (get. Conradus ..aes en Gertrudis Meuters namens Helena Loien; dr. van Andreas x Mechtildis Adams). Tr. ... vr 20-2-1688 met Henricus Adolphus Bloemers.
7. Franciscus Henricus Moren, ged. Swalmen 27-12-1668 (get. ..radus Las.. namens eerwaarde heer Franciscus Fabri en ...; zn. van Andreas x Mechtildis Adams; fotokopie zeer slecht leesbaar), begr. ald. 12-1-1723. Tr. Swalmen 1-10-1698 met Catharina Emants.
8. Ermelindis Mooren, ged. Swalmen 30-3-1671 (get. weledele heer Caspar baron de Schenck a Nijdeggen, 'ordinis Tautonii eques, commendator in Berensheim, dominus in Brempt', en weledele Ermelindis barones de Oijenbrugh, kanunikkes te Maustij?; dr. van Andreas x Mechtildis Damen), begr. ald. 27-4-1708. Tr. ... vr 17-11-1692 met Petrus Smets.
9. Matthias Mooren, ged. Swalmen 5-2-1673 (get. Bernardus Rodthausen en Wendelina Beatrix Pallant; zn. van Andreas x Mechtildis Daemen). Tr. mogelijk ... vr 21-1-1692 ONWAARSCHIJNLIJK met Elisabetha Couwenbergh.
Andries Moren en Metien Daemen kochten op 26-2-1661 land de Swalmen.

13 mei 1657 ASSELT - Verklaring afgelegd op verzoek van scholtis Meuter 'over t'opvisschen ende begraven van seeckere persoon onlancx in de Maese verdroncken.
Syl Cluevers, laetbode des hoffs tot Assel gedaegh ende naer voirhaldinge .. straffe des meineedts heeft naer presteringe ten behoirlijcken eede verclaert aldt te wesen bij de veertich jaeren.' Getuige verklaart dat op verleden donderdag, zijnde Hemelvaartsdag, uit de kerk is gekomen om naar huis te gaan, toen de advokaat Stijns, scholtis van genoemde laatbank, hem bij zich heeft geroepen en hem heeft meegenomen naar de Maas in de bemd genaamd de Legge, behorend tot genoemde hof, alwaar de verdronken persoon heeft gelegen, 'noch met de voeten in de Maese, waer bij stonden dry ruyters ende den soon van Jan Coenen met naeme Coen'. Syl kreeg hier van de scholtis opdracht om de dode samen met de ruiters op te nemen 'ende tot Assell op den verloeren kerkhoff begraeven'. Aan elk van de ruiters had de scholtis hiervoor elk een schelling beloofd; n ruiter van de twee die bij de dode stonden gaf hij meteen een schelling, aan de andere twee had hij beloofd dat Gordt Quijten, halfman, hen deze schelling zou geven, hetgeen ook later gebeurde. Zo werd 'den voorss. persoon met witsen om sijn lieff gebonden ende daer door twee stacken gestecken, alsoo desselven met hun vieren op den voorss. kerckhoff gedraegen.' 'Alswanneer de ruyters wegh gingen ende hij deponent het graeff gemaeckt hebbende met assistentie van den des voorss. Gordts knecht Jan van Buggenum, heeft hij deponent metten voorss. Jan den selven persoen met sijn cleederen, de wittsen doirgesneden sijnde, in het graff geleyt ende alsoo begraeven.'
Coen Coenen, oud ongeveer 25 jaar, verklaart dat hij op verleden donderdag, Hemelvaartsdag, uit de kerk is gekomen en had gehoord dat een verdronken persoon in de Maas was gevonden. 'Vuyt cuerieusheyt derwarts gegaen sijnde heeft den selven sien liggen in de Lenge [doorgehaald: Legge] mette voeten in het waeter bij hem staende dry ruyter, de welcke in des deponents presentie het buersken van den verdroncken hebben om getrocken, alwaer noch in waeren twee schielingen, dewelcke de gemelte ruyters wilden behalden, ende hij deponent tegens huer zeyde "Dat gelt het compt u nyet toe", seggende voirts "dat compt den scholtis, die moet het gelt hebben", alswanneer de voors. ruyters het gelt wederom op het hardt van den verdroncken persoon hebben nergelyet tot bijcompste van den laetscholtis Stijns, alswanneer de voirss. ruyters het gelt hebben opgenoemen, ende aen here scholtis gepresentert, wanneer hij scholtis [...] mette voirss. ruyters in welsch heeft gesprocken, twelck hij deponent nyet en conde verstaen, dan heeft gesien dat de voorss. ruyters eenige witsen dreyden ende gebonden hebben om het lieff van den verdroncken (waerover hij deponent een wenich terugg ginck int gras liggen mits den stercken rueck van den verdroncken gecauseert door het aenrueren), door welcke witsen sij twee stacken staeck ende alsoo de voors. dry ruyters neffens Sil Cluevers laetbode den selven draegende naer Assel op den verloeren kerckhoff, waernae hij deponent is ewegh gegaen, blijvende sitten op t'huys van den schepen Gerart Martens tot dat den voors. persoon begraven was.'
Getuigenverklaringen afgelegd ten overstaan van Gerart Martens en Heijncken Raijmeijckers, schepenen van Swalmen.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 98; met handmerken van Sijl Cluevers en Coen Coenen, ondertekend door Gerat Martens, met stempel van 'HENKEN RAMAKERS'.
Voor andere lijkschouwingen en verklaringen uit dit dossier zie 3-2-1691, 12-4-1691, 11-6-1708, 24-5-1711, 3-7-1712, 30-3-1714, 5-6-1714, 15-12-1717, 6-1-1728, 30-6-1728 en 14-7-1749.

21 mei 1658 SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Smits [Smeets, Smets, alias Bockelsdries, schepen, verm. zn. van Petrus Smeets en Margaretha Slabbers; hij hertr. verm. Swalmen 14-1-1672 met Judith Bulders] en Agnes Meuters [begr. Swalmen 22-6-1671, mogelijk dr. van Joannes Meuter en Margareta Slabbers]. Getuigen: Jacobus Henricks en Jacobus Kuijpers.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 13 (RAL 28).
Uit dit huwelijk:
1. Henrica Smets, ged. Swalmen 28-6-1658 (get. Joannes Coenen, koster, namens Godefridus Slabbers, en Margareta Slabbers; dr. van Jacobus x Agnetis Meuters), verm. jong overl.
2. Godefridus Smets, ged. Swalmen 21-6-1659 (get. Henricus Coenen en Mechtildis Adams; zn. van Jacobus x Agnetis Meuters). Tr. verm. Swalmen 12-2-1691 met Elisabetha Kuif.
3. Arnoldus Smets, ged. Swalmen 12-12-1660 (get. Jacobus Huetz en Matthia Raemekers; zn. van Jacobus x Agnetis Meuters), begr. ald. 11-4-1709. Tr. Asselt 20-11-1686 met Mathia Spee.
4. Margareta Smets, ged. Swalmen 27-10-1662 (get. Albertus Meuters namens Andreas Moren en Catharina Smets; dr. van Jacobus x Agnetis Meuters).
5. Henrica Smets, ged. Swalmen 23-3-1664 (get. Godefridus Janssen en Maria in gen Esse; dr. van Jacobus x Agnetis Meuters).
6. Mechtildis Smets, ged. Swalmen 16-4-1666 (get. Henricus Franssen en Catharina Meuters; dr. van Jacobus x Agnetis Meuters), begr. ald. 1-9-1676.
7. Petrus Smeets, ged. Swalmen 13-10-1667 (get. Joannes Bulders en Sophia Ceuven; zn. van Jacobus x Agnetis Meuters).
8. Gertrudis Smets, ged. Swalmen 13-10-1668 (get. Arnoldus Meuters en Isabella Hecq; dr. van Jacobus x Agnetis Meuters).
9. Hermelindis? Smeets, ged. Swalmen 26-1-1670 (get. weledele heer Joannes Wilhelmus a Baxen en Anna Philippina ab Oijenbrugh, barones en vrouwe van Hillenraed, Swalmen, Assel etc.; dr. van Jacobus x Agnetis Meuters; er lijkt te staan: Hermesnildis, maar aan de naam is geknoeid). Vergelijk ook doopgetuige 'Jacobus Peters op Boggelsdries' (17-11-1654). Merk op dat Petrus Smeets, de vermoedelijke vader van de bruidegom, pas wordt vernoemd na diens begraven op 5-1-1667.

7 september 1660
SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Huet [Heuts?, vgl. begr. Swalmen 7-10-1664] en Mechtildis Meuters [overl. Swalmen mei 1663 na bevalling, mogelijk dr. van Joannes Meuters en Margaretha Slabbers]. Getuigen: Jacobus Smets alias van Bockelsdries en Everhardus Huets.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 14 (RAL 30).
Uit dit huwelijk:
1. Mechtildis Hueth, ged. Swalmen 17-5-1663 (get. Wernerus Wijck, scholtis van Dalenbroeck en Margareta Slabbers; dr. van Jacobus x Mechtildis Meuters, 'statim post partum morientis'). Een Mechtildis Meuter overleed Swalmen ..-5-1679; in dat geval zou de overlijdensnotitie bij de doop van het kind betrekking hebben op het kind en niet op de moeder. De vernoemingsregels maken dit echter niet waarschijnlijk.

27 mei 1662
SWALMEN EN ASSELT - Akte bezegeld door Johan Meuter, scholtis van Asselt en Swalmen, met als wapen: drie ruiten.
J. Verzijl: De burgerfamilie Meuter(s) en hare verwantschap met het adellijk geslacht Van Velrae(d)t genaamd Meuter(s). In: Maasgouw 1930-31, blz. 43. Noemt als bron: Kapittel H. Geest te Roermond.

16 september 1664
ASSELT - Akkoord tussen Andreas Bosch, als man en voogd van Anneken Voes, 'meet den stegh vader ende moder', in aanwezigheid van Geret Mertens en Kaspar Boom.
Mertinus Saelkes [geh. Asselt 22-1-1641 met Gertrudis Boom] ontvangt 3 vierdel op de Asselerpaet 'den van den Nuenoff naer die Bockes staep gaedt'; 1 vierdel op de Oebergh; ca. 1 morgen gelegen aan het veer te Assel, met de korte zijden grenzend aan de Maese en het Mellerbrock, 'zoij eens gelicken huene gedelt van die huesplaets bongart ende landt schietende van die straet tot boven an den voetpaet woor op staen hondert guldens die Mertinus tot siennen last mot nemen, woortegen Mertinus sal to stade comen vieftieen guldens die Gorten Ver..erts an huen uut modt geven ende Mertinus voorss. sal ock noch jaerleix van deet leste parseel uut geven vieff cop roghen van suester Judeith opt Nunoff ende een kan ... ende een kan olij geldt dat verdel ... op den Oebergh al noch legghen viefftiech rouderen lant in den Muelenduempel die niet gedeelt ende sien, daer voor sal Mertinus geven voor die helft die Andrees boven geschreven tue comen, viefftiech guldens, alnoch heft Merten noch volgens dat ackort den 4 junij deses jaers tuessen huen voornoimde opgerecht het bouten in den tol ende vieff ende thweintiech rouderen in dat busken an die Speck.' 'Tegen dese voorss. parseelen ... Andrees Bosch ghevallen op sinen deil enen morgen van dat Colbonder dry verdel in die Lechte Oe, op den Kuies, een halven morgen in dat Voorvelt ende hondert roeuderen erffs tot Bueggenem gelegen, zoij ock ongeveer drij verdel land gelegen tot Assel scheitende an Mertens deil van huesplaets bongart ende landt, boven den paet hetwelck Jan Jansen belent heft, welck parseel ock jaerlecx uut sal gelden vieff cop rogh an die gegeven voor genompt. Alnoch mot Merten Seelkes an Andrees voorss. voor die helfft van die viefftien roeden in den Muelenduempel gelieck voor is verhaelt viefftien guldens geven.
RAL Maastricht, Schepenbank Swalmen en Asselt (01.010), magazijnlijst nr. 80; origineel op papier door Albert Meuter, linksboven in zijn handschrift: 'ontwerp'
. Zie idem 5-9-1664 voor volmacht door Anneken Vossen te Dordrecht. Vgl. ook akte d.d. 4-6-1664.

29 januari 1665
SWALMEN - Begraven: Joannes Meuter [mogelijk .. van Margaretha Slabbers, verm. begr. Swalmen 15-9-1689], scholtis van Swalmen en Asselt ('praetor dominus Swalmensis et Aslensis').
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 131vs.

1 november 1668
SWALMEN - Gehuwd: Theodorus Tessers [Dirk Tessers, zn. van Leonardus Tessers en Maria Janssen, zie 6-9-1635; mogelijk begr. ald. 17-2-1717; hij hertr. Swalmen 29-4-1677 met Gertrudis Maessen] en Catharina Philipsen [Phlips alias Nelissen, verdronken in de Swalm en begr. Swalmen 1-2-1677]. Getuigen: Joannes Coonen en Conradus Coonen.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 18vs (RAL 39).
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Tessers, ged. Swalmen ..(na 17)-3-1669 (get. Guilielmus Beeck en Judith Coonen; dr. van Theodorus x Catharina Phlipsen).
2. Theodorus Tessers, ged. Swalmen 13-12-1671 (get. Thomas Massen en Joanna Niskens; zn. van Theodorus x Catharina Nelissen).
3. Maria Tessers, ged. Swalmen 25-7-1674 (nooddoop door vroedvrouw; get. Gisbertus Scholmeesters en Maria Beeren; dr. van Theodorus x Catharina NN). Tr. Swalmen 14-4-1712 met Joannes Hawinckels.
4. Cornelius Tessers, ged. Swalmen 1-1-1676 (get. Godefridus Peecx en Maria Janssen; zn. van Theodorus x Catarina Phlips), begr. ald. 12-12-1732. Tr. Swalmen 24-6-1706 met Elisabetha Meuters. Dierck Tessers c.s. verkochten op 21-4-1677 hun aandeel in huizen te Swalmen en in de Biesweerd.

7 augustus 1669
SWALMEN - Gehuwd: Arnoldus Meuters [koster 1681-1682, begr. Swalmen 29-11-1722, verm. zn. van Albertus Meuter, scholtis, en wijlen Gertrudis Wittecremers; hij hertr. 1) Swalmen 3-11-1689 met Johanna Spoeren; 2) ... vr 24-5-1704 met Elisabeth Buijs] en Maria Cruijsbergh [Cruijtsbergh, Crusberg, ged. Asselt aug. 1648, begr. Swalmen 16-12-1688, dr. van Godefridus Cruijsberg en Elisabeth Segers]. Getuigen: Joannes Smets en Joannes Rutzen.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 19 (RAL 40).
Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vr huwelijk):
1. Gertrudis Meuters, ged. Swalmen 23-9-1669 (get. Albertus Meuters, scholtis van Swalmen, en Maria Connincx; dr. van Arnoldus x Maria Cruijsbergs), begr. ald. eind jan. 1671.
2. Joannes Meuters, ged. Swalmen 29-12-1671 (get. Jacobus Smets en Mechtildis Damen namens Aleidis van Baxen; zn. van Arnoldus x Maria Cruijsbergs), verm. jong overl.
3. Elisabeth Meuters, ged. Swalmen 22-6-1674 (get. Bernardus Rodthuijsen vervangen door Albertus Meuters en Cornelia Midegangs; dr. van Arnoldus x Maria Cruijsbergs). Tr. mogelijk .. vr 17-2-1697 met Gisbertus Crijnen, begr. Swalmen 21-10-1705; 2) Swalmen 24-6-1706 met Cornelius Tessers.
4. Gertrudis Meuters, ged. Swalmen 10-1-1677 (get. Godefridus Cruijsbergh en Judith Bullers alias Ingenhors; dr. van Arnoldus x Maria Cruijsbergh),verm. jong overl.
5. Gertrudis Meuters, ged. Swalmen 18-1-1678 (get. Henricus Janssen en Mechtildis Lenarts; dr. van Arnoldus x Maria Cruijtsbergh), verm. begr. ald. 14-2-1678.
6. Mechtildis Meuters, ged. Swalmen 13-2-1679 (get. eerwaarde heer Michael Hergraeven, vicarius, en Mechtildis Brees; dr. van Arnoldus 'magistrus' x Maria Cruijtsberch).
7. Maria Meuters, ged. Swalmen 22-2-1680 (get. Andreas Mooren en Catharina Segers; mogelijk is maart i.p.v. febr. bedoeld), begr. ald. 25-8-1680.
8. Agnes Meuters, ged. Swalmen 2-3-1681 (get. Franciscus Henricus Mooren voor Henricus Deukers en Catharina van Bruggen), mogelijk begr. ald. 23-12-1743. Van haar een buitenechtelijke dochter Maria, ged. Swalmen 20-11-1707, begr. ald. 5-12-1713. 9. Lambertus Meuter, ged. Swalmen 22-12-1683 (get. Hermannus Rameekers, meter niet genoemd, 'baptizatus in necessitate sine ceremonijs'), begr. ald. 2-1-1684.
10. Albertus Meuter, ged. Swalmen 1-3-1685 (get. Hermannus Ramekers en Maria Beurskens). Tr. mogelijk Beesel 21-11-1718 met Ida Quyten.
11. Getrudis Meuters, ged. Swalmen 30-8-1686 (get. Bernardus Nickmans en Mechtildis Holt).
12. Joannes Meuter, ged. Swalmen 12-12-1688 (get. Andreas Mooren en Joanna van Hooren), begr. ald. 19-12-1688.
Voor voogdij zie 11-4-1690.

28 september 1680
Z.P. - Overleden: Maria van Velraedt, wed. van Joannes van Zoutelande.
Memoriale Minderbroeders Roermond.

Volkstelling 1796 Brunssum
Staat van Brunssumse bevolking in het jaar 1796 opgemaakt door Hendrik a Campo agent" en Peter Heijlands "adjoint".

(De namen zijn van personen boven de 12 jaar;
achter de naam volgt de ouderdom het beroep plaats van herkomst;
duur van het verblijf in Brunssum en het aantal kinderen onder 12 jaar.)
In deze lijst eenmaal een Velraet:
Velraet Jean 35 j. Hommert verbl. 8 j.

800 jaar van Wersch
IVb. Arnold van Wersch (van Weersch, Vanweers), zoon van IIIa, geboren Gulpen 20 april 1797, trouwde Mechelen 23 juni 1826 Maria Catharina Lemmens, geboren Mechelen 1 september 1801. Beiden waren overleden voor 1870.
Dochter van Andreas Lemmens en Anna Maria Langendorf.
Uit dit huwelijk werden in Mechelen geboren:
1. Anna Maria, geboren 4 december 1826, S. Andreas Lemmens en Anna Catharina Heijenraets, trouwde Gulpen 17 juli 1853 Ludovicus Velraet. Wittem 15 juli 1853 (Lodevikus Josephus) geboren Bemelen 2 september 1829. Zoon van Dionisius Velraads en Carolina Reus. Hij was volgens een notarile akte voor 1870 overleden.

Naam Velraed in Stamboom Siemensma Zuid-Limburg
VELLRATH, Maria Christina 4 november 1803
VELRAED, Barbara  
VELRAEDS, Anna Maria Josepha 3 juli 1860
VELRAEDS, Catharina Elisabeth 10 november 1857
VELRAEDS, Elisabeth 17 april 1852
VELRAEDS, Jacobus 6 februari 1850
VELRAEDS, Jacques 29 september 1810
VELRAEDS, Jan
VELRAEDS, Jan Hendrik 3 februari 1842
VELRAEDS, Joannes 2 januari 1761, overleden 31 maart 1846
VELRAEDS, Maria Helena Catharina 21 november 1854, Abt. 1910
VELRAEDS, Marie Anne 25 december 1804
VELRAEDS, Marie Catharina 14 februari 1814
VELRAEDS, Marie Helene 8 september 1808
VELRAEDS, Nicolaas 14 mei 1818, overleden 3 februari 1882
VELRAEDS, Peter Antoon 17 november 1844
VELRAEDS, Peter Hendrik 29 januari 1847
VELRAEDS, Pierre Henri 16 mei 1807

Jan Pieter Vromen; geboren 17 feb 1818 te Brunssum, overleden 22 feb 1891 te Brunssum. Hij trouwde 26 nov 1866 te Brunssum met Maria Mechtild Keulen, dochter van Hendrik Hubert Keulen en Maria Helena Velraeds

 

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"