Belastingregelement Roermonds kwartier

ROERMOND - Voorlopig belastingregelement voor het Roermonds Kwartier, 12 september 1682

"Provisioneel reglement by de heeren van ridderschappe, ende steden, representerende den Staedt des Ruremondstschen quartiers, met den Ed. Hove van Gelderlandt beraempt, om dyenvolgens, eens in 't jaer, tot stuyr van de beden, subsidien, ende onraedts-penningen te lichten ten platten lande, te beginnen mitten eersten Octobris naestcomende.

Tot Ruremonde, gedruckt by Lenaert Ophoven, gezwooren drucker van den Ed. Hove van Gelderlant, 1682."

Bestialen

voor jeder Koye 6 schellingen
Rindt 3 schellingen
Schaep 3 stuyv. brab.
Gans 2 stuyv. brab.
Caer Byen 3 stuyv. brab.

Consumptien

d'Ahme Rijnschen wijn 20 schellingen
d'Oxhooft Franschen wijn 20 schellingen
Eene tonne biers, die vertapt wordt 3 schellingen
Eenen brouwer, van jeder tonne, die hy brouwt, en verkoopt 1 schell.
Ende van de geene, die hy vertapt 4 schellingen
Alle bieren, van buyten de provincie inkommende,
ieder tonne ad 110 potten
Ende andere meerdere, naer advenant
3 schellingen
Eene tonne azijn van buyten inkommende 10 schellingen
Die binnen landts gemaeckt wordt 5 schellingen
Die den azijn maeckt, ende mede verkoopt voor jeder ton 7 schellingen
Een kanne brandewijn, wachelter, ende andere gedistilleerde waeteren 6 stuyv. brab.
Voor jeder karre torffs, ofte holts, gehaelt op de gemeente,
ende wordende binnen dorps geconsumeert
1 stuyv. brab.
Met twee peerden 6 oort
met eenen waeghen 2 stuyv. brab
Voor eene karre, die elders sal worden verkocht,
sonder nochtans hier door jemandt t'authoriseren
die daer toe niet en sijn berechtight
2 stuyv. brab.
Met twee peerden 3 stuyv. brab.
Voor eenen waeghen 4 stuyv. brab.

Ambachtsluyden, handelaers

Eenen wullen-wever, van een getouwe 10 schellingen
Van twee getouwen 15 schell.
Van drye getouwen 20 schell.
Ende soo meer van jeder getouwe 5 schell.
Eenen lijnen-wever, met een getouwe 6 schell.
Met twee getouwen 9 schell.
Met drye getouwen 12 schell.
Ende voorders van jeder getouwe 3 schell.
Jeder laecken, ende stoffe cremer 18 schell.
Lijnen, garen ende diergelijcken cremer 16 schell.
Roscammer 16 schell.
Ossen-vercooper 16 schell.
Schaeps-drijver 16 schell.
Cooren-cooper 16 schell.
Landt-meeter 16 schell.
Een backer 6 schell.
Vetwary-cremer 6 schell.
Cuyper 6 schell.
Smith 6 schell.
Raemaecker 6 schell.
Schrijnwercker 6 schell.
Timmerman 6 schell.
Snijder 6 schell.
Gelasmaecker 6 schell.
Leer-touwer, ofte Vel-bereyer 6 schell.
Drayer 6 schell.
Voerman 6 schell.
Lijndryver 6 schell.
Tinnegieter 6 schell.
Haemaecker 6 schell.
Leyendecker 6 schell.
Metzelaer 6 schell.
Lantern-maecker 6 schell.
Hoedt-maecker 6 schell.
Azijnmaecker [toegevoegd in eigentijds handschrift] 6 schell.
Barbier 6 schell.
Gemeen cremer 6 schell.
Slachter 6 schell.
Schoenmaecker 6 schell.
Schoenmaecker, ende loyer 10 schell.
Loyer alleen 8 schell.
Eenen malt-handelaer, die 't selve vercoopt, oft voor andere maeckt 8 schell.
Clompen-maecker 4 schell.
Slotmaecker 4 schell.
Ketelbuyter 4 schell.
Alle potbackers, ende pannebackers, voor jeder oeven die sy instoocken 2 schell.

Generale Capitatie.

Daerenboven sal jaerlijcx oock eens gheset worden eene generale capitatie, waer inne alle de voorsz. aengheslaegene ambachtsluyden, ten opsien van haere ambachten, ende bedrijff, daer beneffens alnoch , ghelijck alle andere, sullen contribueren, te weeten,

Jeder huyshoudende manspersoone 8 schellingen
De vrouwe, oft weduwe 4 schell
Jeder soone, oudt 16 jaeren 4 schell.
Jeder knecht 4 schell.
Jeder dochter, oudt 16 jaeren 2 schell.
Jeder dienstmaeght 2 schell.
Welverstaende, dat die bestialen, de welcke riddermatighe personen selver houden op hunne huysen, waer van sy worden verschreven, ende effectivelijck compareren, van dese collecte gevrijt sullen wesen, edoch die van hunne halfluyden, ofte pachters, daer in voor hun ghedeelte contribueren, ende 't geene voorsz. oock d'onder-heeren, ende alle andere niet en sal prejudiceren in haer oudt recht van accys, ofte andersints.

Ende op dat die bovenstaende provisioneel reglement des te beter, sijn effect magh gewinnen, ende daer van worden uytgesloten alle defraudatien, oppositien, ende ongheregeltheyden, soo is by stadthouder, ende raeden van Syne Majesteyts souverainen hove des vorstendombs Gelre, naer voorgaende communicatie met ridderschappe, ende steden, goetgevonden te ordonneren, ende te statueren 't geene volght,

I.

Dat in gevalle jemandt wierde bevonden, die sijne beesten in 't opnemen, ende tellen der selver, soude hebben versweegen, verbrocht, ofte verstompelt, sal gestraft worden met eene amende van thien goltguldens, voor jeder der voorsz. hooren beesten, ende voor d'andere, drij goltguldens, sonder ooghluyckinge, ten proffijte der heeren, ende officieren ter plaetse, daer sulcx sal sijn geschiedt, soo, ende ghelijck sy tot andere amenden sijn berechticht.

II.

Dat aengaende de bieren, wijnen, ende hitzige gebrande wateren, de voorsz. respective heeren, in hunne heerlijckheyden, ende de officieren ter plaetsen, daer geene heeren en sijn, sullen stellen, met interventie van een, oft twee der principaelste buyten, ofte binnen-geerfden, daer sulcx gevoegelijck sal konnen geschieden, alsulcke bequaeme personen, als de selven sullen goedt vinden, om naer voorgaenden eede, oprechtelyck, ende getrouwelyck te doen die collecte, van 't geene, daer van moet worden betaelt, voor alsulcken tantéo, als de voorsz. heeren, ende officiers, met interventie als vooren, des sullen konnen eens worden,

III.

Edoch sonder prejuditie van 't recht, 't welck eenighe heeren souden mogen hebben, van de schatheffers privatelyck aen te stellen.

IV.

Ende dat alle personen dese neeringe doende, geobligeert sullen sijn in 't inkommen van de voorsz. wijnen, uytlandtsche bieren, azynen, ende hitzige gebrande wateren, aen de collecteurs d'oprechte quantiteyt aen te geven, ende in 't regard van de inlandtsche, 't selve insgelycx te doen, eer, ende bevoorens de brouwers sullen tonnen, ende de tappers het bier inleggen, ende in 't regard der gebrande wateren, soo haest het selve sal sijn gedistilleert, op pene van confiscatie, tot proffijte, d'eene helfte voor den aenbrenger, ende d'andere voor den collecteur, boven eene amende van vijffentwintigh goldtguldens, voor de respective heeren, ende officiers, als vooren.

V.

Ende dat den aenghestelden collecteur van tyde tot tyde, de verschulde penningen sal invoorderen, sonder dissimulatie, oft die aen jemanden te crediteren, ende d'ontfanghene van maendt, tot maendt preciselijck over te tellen in handen van den schatheffer der beden, subsidien, ende quaertiers onraedt, sonder dat den selven schatheffer daer voor eenigen tantéo sal genieten.

VI.

Boven dyen sal den voorsz. collecteur ten tyde van de gemeensrekeningen, ende voor dat de selve sullen worden gehoort, pertinenten, ende specifiquen staet overleveren, van de posten by hem ontfangen, met uytdruckinghe der personen, waren, ende tyt, waer van die sijn geprocedeert, ende betaelt,

VII.

Ende doen blycken van de volcommene uyt-ghave by quitantie van de schatheffer.

VIII.

Dat de scholtissen, schepenen, ende gezwoorens geobligeert sullen sijn mede de goede handt te houden, dat dit reglement in alle sijne puncten exactelijck worde achtervolght,

IX.

Ende dat ingevalle sy daer inne weygerich, ofte ghebreeckelijck mochten vallen, yeder van hun insgehelycx verbeuren sal eene amende van vijfentwintich goldtguldens, gelyck oock alle particuliere, die eenigh beletsel tegens d'executie van 't voorsz. reglement, souden mogen voorwenden.

X.

Dat ingevalle jemandt van d'onderheeren, ofte hooge officieren oock in faute mochte verblijven het voorsz. reglement in 't werck te stellen, de Heeren Gedeputeerde, van tijde tot tijde, daer over ondersoeck sullen laeten doen, ende naer voorgaende vermaeninghen, soo noodigh, den Hove versoecken, om daer in tot laste der defaillanten, door sijne Majesteyts Raedt, ende Mombour soodanige voorsieninghe te worden gedaen., als tot punctuele observantie van 't voorsz. reglement, gevonden zal worden te behooren.

XI.

Dat in jeder kerspel voortaen gestelt sullen worden twee distincte schatheffers, d'eene om t'ontfangen de penninghen van weghen den Staet, ende d'andere de gene, die door de dorpen, tot betalinghe van haere particuliere lasten, worden uytgeschreven, sonder dat de selve sullen worden geconfundeert, op de selve pene, ende ten proffijte, als vooren, ten laste van de gene, die daer in gebreckelijck, oft weygerigh sullen vallen.

XII.

Ende om te eviteren alle cunfusien in de rekeninghen, dat de selve in goede, ende behoorlijcke forme sullen worden opgestelt, ende door de schatheffers, alle jaeren in octobri, naer kerckelijcke publicatie, van veerthien daeghen te bevoorens gedaen, daerinne brengende den ontfanck, ende uytgaeve van 't geheele jaer, sonder jet daer van te reserveren, ofte eenighe rekeninghen achter te houden, op pene als voor, tot laste der gebreckelijcke,

XIII.

Ende dat den schatheffer der beden, subsidien, ende landt-onraet eerstelijck by memorie sal stellen de uytschrijvinghen van den heere landt-rentmeester, tot laste van jeder kerspel gedaen, ende daer tegens in ontfanck sal brenghen, alle de swaere zedulen, daer voor tot betaelinghe der selver, op de landerijen uytgeset,

XIV.

Ten tweeden, het geheel import der capitatie,

XV.

Ten derden, van den beesten-schat,

XVI.

Ten vierden, van 't bedrijff der ambachtsluydens,

XVII.

Ten lesten, den jaerlijcxen, ende geheelen ontfanck van de consumptien,

XVIII.

Ende in de uytgaeve alleen brenghen de sommen, in 't selve jaer successivelijck, naer vervolgh des tijdt, betaelt, tot voldoeninge van de penninghen, door de voorsz. landschappe ingewillight.

XIX.

Gelijck mede by capittel à part, de kosten daer uyt geresen, ende die met kennisse van den heer, ende geerffden sullen sijn aengewent.

XX.

Ende dat den anderen schatheffer, aengestelt tot ontfanck, ende betaelinge der pensionen, ende andere voorvallende dorps-lasten, eerstelijck in ontfanck sal brengen alsulcke lichte zedulen, als hem tot betaelinghe van de voorsz. lasten, sullen sijn geset, ende daer tegens in uytgave stellen, eerstelijck alle de renthen, met uytdruckinge van de capitalen der selver, hoe hoogh die staen, ende wanneer die sijn kommen te vervallen,

XXI.

Ende dat ingevalle eenighe onbetaelt mochten blijven, die van jaere tot jaere binnen linie, by memorie, sullen worden aengetrocken.

XXII.

Ten tweeden in 't volgende capittel, alle extraordinarisse kerspels lasten, die met kennisse van den heeren, schepenen, en gemeynsluyden, naer gelegentheydt des tijts inexcusabel bevonden sullen worden.

XXIII.

Ende op dat 't selve des te lichter soude konnen geschieden, sal in jeder kerspel gemaeckt worden pertinent prothocol, van alle de renthen die sy sijn verschuldt, daer in alle obligatien, ende rentbrieven sullen worden geregistreert, ten welcken eynde alle die crediteuren, de hunnighe sullen overleveren, eer men gehouden sal wesen, daer op eenighe voordere betaelinghe te doen.

XXIV.

Ende naerdemael bevonden sijn groote excessen van verteringhen in 't verhoor der voorsz. rekeninghen, dat voortaen daer geene en sullen worden gedaen tot laste der gemeynte, maer jeder in sijn particulier sal draegen 't geene hy sal hebben verteert, sonder dat de schatheffers eenighe der-gelijcke costen sullen moghen betaelen, ende in rekeninghe te brenghen, ghelijck oock niet voor 't instellen der selver rekeninghe, op pene van 't dobbel, te verbeuren tot proffijte van den heere, ende dat daerenboven hun alle het selve sal worden doorstreken.

XXV.

Ende eyndelijck om voor te komen alle ongeregeltheden, in 't punct van executien, ende andersints, dat punctuelijck sal worden onderhouden het reglement van den eersten february 1680.

Belastende, een jegelijck die 't selve sal mogen aengaen, hem naer 't gene voorsz. punctuelijck te reguleren, in alles nochtans het recht van Syne Maj. onverkort,

Ende op dat niemandt redenen van onwetentheyt en komme te pretenderen, sal hier van behoorlijcke publicatie worden ghedaen, ter plaetse daer men sulcx gewoon is te doen. Actum tot Ruremonde den 12 september 1682 - was geparapheert V. Veck vt. onderstont Ter ordonnantie van den Hove, ende was ondertekent T. Winckel, ende was gecachetteert met het cachet van Syne Majesteyt in roode hostie op een sterre van wit pampier.

Digitale Plakkatenlijst Overkwartier, door Louis Berkvens e.a. (http://www.rechten.unimaas.nl/lrg/), ook bij 1682 Kroniek Loe Giesen

 

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"